Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 396/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 396/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 396/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT- TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 2466/UB, số 413/UB, 434/UB, 452/UB, 617/UB; ý kiến các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong việc thực hiện Phương án này theo các thủ tục, quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- UBND tỉnh Khánh Hoà,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 396/QĐ- TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN :

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên như hiện có :

- Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Khánh Hoà,

- Công ty Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông Khánh Hoà,

- Công ty Môi trường và Đô thị Nha Trang,

- Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Nam Khánh Hoà,

- Công ty Thương mại miền núi (trên cơ sở tổ chức lại Công ty Thương mại tổng hợp Khánh Hoà),

- Công ty Công ích địa chính.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh giữ nguyên như hiện có :

- Công ty Cấp thoát nước Khánh Hoà,

- Lâm trường Bắc Khánh Vĩnh,

- Lâm trường Sông Trang,

- Lâm trường Khánh Sơn,

- Lâm trường Ninh Hoà,

- Công ty Khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu,

- Công ty Lâm sản Khánh Hoà,

- Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hoà,

- Công ty Yến sào Khánh Hoà,

- Xí nghiệp In Khánh Hoà,

- Cảng Ba Ngòi,

- Công ty Kinh doanh tổng hợp Khánh Việt (thuộc Tổng công ty Khánh Việt),

- Công ty Dịch vụ vận tải Khánh Hoà,

- Công ty Quản lý kinh doanh và Phát triển nhà.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước :

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại KHATOCO (thuộc Tổng công ty Khánh Việt).

4. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp :

- Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà,

- Công ty Du lịch Khánh Hoà.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VỚI LỘ TRÌNH :

Năm 2003 :

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối :

- Công ty Sách và Thiết bị trường học,

- Công ty Dược và Vật tư y tế Khánh Hoà,

- Nhà máy Bao bì Đông á (thuộc Tổng công ty Khánh Việt),

- Công ty Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Nha Trang.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Khánh Hoà,

- Công ty Dịch vụ văn hoá du lịch quảng cáo,

- Công ty Phát hành sách Khánh Hoà,

- Xí nghiệp Gỗ giấy 3/2,

- Công ty Dịch vụ điện máy Nha Trang,

- Công ty Vật liệu xây dựng Khánh Hoà,

- Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi,

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông.

3. Doanh nghiệp thực hiện bán :

- Xí nghiệp Xi măng Hòn Khói.

Năm 2004 :

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối :

- Công ty Công trình đô thị Cam Ranh,

- Công ty Công trình đô thị Vạn Ninh,

- Công ty Công trình đô thị Diên Khánh,

- Công ty Công trình đô thị Ninh Hoà,

- Công ty Điện ảnh Khánh Hoà,

- Công ty Đầu tư và Xây dựng công trình Khánh Hoà,

- Nhà máy Dệt Tân Tiến (thuộc Tổng công ty Khánh Việt).

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xây dựng Khánh Hoà,

- Công ty Xây dựng thuỷ lợi Khánh Hoà.

Năm 2005 :

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối :

- Công ty Quản lý cảng cá Khánh Hoà,

- Công ty Đầu tư phát triển du lịch Nha Trang,

- Công ty Nước khoáng Khánh Hoà,

- Công ty đường Khánh Hoà,

- Công ty Cung ứng tàu biển thương mại và Du lịch Nha Trang,

- Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ thuỷ sản,

- Công ty Cơ khí Khánh Hoà,

- Công ty Du lịch Phong Phú (thuộc Tổng công ty Khánh Việt)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 396/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230