Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3956/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 02/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3956/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY DỆT NHA TRANG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-BCN ngày 20 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Dệt Nha Trang thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 1829/TTr/HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Dệt Nha Trang và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Dệt Nha Trang (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt – May Việt Nam) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang,

- Tên giao dịch quốc tế : NHATRANG TEXTILE AND GARMENT JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: NHATEXCO;

- Trụ sở chính: xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu, phụ liệu và trang thiết bị ngành dệt may, xây dựng, vận tải;

- Tư vấn, lắp đặt, sửa chữa và quản lý, vận hành các nhà máy trong ngành dệt may;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp; kinh doanh tổng hợp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 185.000.000.000 đồng, tương ứng với 18.500.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 5.550.000 cổ phần, chiếm 30,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 4.118.200 cổ phần, chiếm 22,26%% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 8.831.800 cổ phần, chiếm 47,74% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.010 đồng/ cổ phần.

Cơ quan bán đấu giá cổ phần: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 3.051 lao động trong doanh nghiệp là 4.118.200 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 3.051 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 2.531 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 619 người. Trong đó, lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 617 người, theo Bộ luật lao động: 02 người.

8. Phương án đào tạo lại người lao động để chuyển sang Công ty cổ phần:

- Tổng số lao động cần đào tạo lại: 492 người;

- Dự toán kinh phí đào tạo lại: 762.300.000 đồng.

9. Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng

Tổng giám đốc Công ty Dệt Nha Trang quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động, kinh phí lao động dôi dư và đào tạo lại lao động theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Tổng công ty Dệt – May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Dệt Nha Trang tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động, chi phí cổ phần hóa, kinh phí lao động dôi dư và đào tạo lại lao động; tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty Dệt Nha Trang có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt – May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt Nha Trang và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3956/2005/QĐ-BCN ngày 02/12/2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dệt Nha Trang thành Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.346

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!