Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 392/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 23/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 392/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2010 - 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012;
Căn cứ Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 137/SLĐTBXH-PC ngày 06 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm, thành lập Ban Điều hành, Tổ thư ký giúp việc và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất kinh phí, lập thủ tục cấp phát kinh phí và quyết toán theo quy định.

3. Giao các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012; Công văn số 1848/LĐTBXH-PC ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm 2012 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

a) Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng

lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân;

b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn thành phố; nâng cao năng lực điều phối công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể:

Đến hết năm 2012, phấn đấu đạt 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; 70% người lao động được phổ biến các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động; 100% người lao động thành phố đi làm việc ở nước ngoài được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định có liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân của Việt Nam và của quốc gia sẽ đến lao động.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hoạt động của Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch:

a) Xây dựng văn bản:

- Văn bản hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, doanh nghiệp thực hiện Kế hoạch;

- Công văn mời các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia Ban Điều hành, Tổ Thư ký; xây dựng quyết định thành lập Ban Điều hành, Tổ Thư ký;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện;

- Dự toán kinh phí triển khai, thực hiện.

b) Tổ chức các cuộc họp của Ban Điều hành Kế hoạch và Tổ Thư ký:

- Thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện từng năm;

- Thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch trong năm;

- Đánh giá các hoạt động thực hiện kế hoạch từng năm, kết quả đạt được, khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân và biện pháp đẩy mạnh hoạt động của kế hoạch trong các năm kế tiếp.

2. Hoạt động thực hiện kế hoạch:

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

- Rà soát nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại sở, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước;

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng mẫu thực hiện thống kê, rà soát;

- Các sở, ngành, tổ chức, quận, huyện thực hiện thống kê, rà soát;

- Xây dựng báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện thống kê, rà soát nguồn nhân lực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giáo dục, phổ biến pháp luật;

- Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện được chọn điểm.

b) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật định kỳ trong 6 tháng, 1 năm cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các sở, ngành;

- Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác bố trí cán bộ theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức pháp chế của sở, ngành, đơn vị, quận, huyện;

- Hướng dẫn các quy định về chế độ, chính sách cho nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở;

- Biên soạn và cấp phát miễn phí một số tài liệu pháp luật đối với từng đối tượng. In ấn cẩm nang, sổ tay tuyên truyền Bộ Luật Lao động, tờ rơi về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động để cấp phát cho người lao động và người sử dụng lao động.

d) Các hoạt động tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện. Tập trung bồi dưỡng về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng chủ động tiếp cận các văn bản pháp luật mới, kỹ năng biên soạn tài liệu và tư vấn giải quyết các tình huống pháp luật thực tế;

- Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và phương pháp tuyên truyền pháp luật cho các hòa giải viên và tuyên truyền viên cơ sở tại 24 quận, huyện (mỗi lớp bồi dưỡng kiến thức cho 50 đến 100 người);

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động để tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên pháp luật, thi viết tìm hiểu về pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân của người lao động và người sử dụng lao động;

- Tổ chức giám sát, đánh giá tác động, hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan tham gia tuyên truyền;

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Kế hoạch.

3. Các giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về chính sách:

Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động, cụ thể:

- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại doanh nghiệp;

- Chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền phổ biến tại doanh nghiệp;

- Khuyến khích việc lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động.

b) Giải pháp về cơ chế:

 (1) Cơ chế huy động nguồn lực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tăng cường đầu tư của Nhà nước cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động;

- Sở Tư pháp thành phố thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” do Bộ Tư pháp chủ trì;

- Khuyến khích sự đóng góp tài chính của doanh nghiệp cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại doanh nghiệp;

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ khác.

 (2) Cơ chế phân cấp và phối hợp:

- Các hoạt động được phân thành các nhóm hoạt động và được giao cho từng cơ quan tổ chức chủ trì thực hiện, có phân định trách nhiệm giữa các cơ quan để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung hoạt động của Kế hoạch.

 (3) Cơ chế giám sát, đánh giá:

- Tăng cường hiệu lực công tác giám sát của các sở, ngành liên quan;

- Phát huy cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện Kế hoạch, trong đó chú trọng cơ chế phối hợp với Hội đồng Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố, Hội đồng bảo hộ lao động thành phố;

- Huy động sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao động vào việc thực hiện và giám sát các hoạt động thực hiện của Kế hoạch.

c) Các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ:

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và các kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên của các cơ quan tham gia thực hiện đề án và các cơ quan có liên quan;

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung có trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh;

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, tuyên truyền; kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung và từng đối tượng tuyên truyền;

- Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm, kết hợp với việc biểu dương điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh và tạo dư luận phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các công tác:

a) Rà soát tình hình hoạt động, thực trạng sử dụng lao động và quan hệ lao động trong tất cả các loại hình doanh nghiệp;

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ tuyên truyền viên, doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật khác trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d) In ấn sách cẩm nang, sổ tay lao động, tờ rơi;

đ) Tổ chức các ngày tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp;

e) Tổ chức hội thi tuyên truyền viên, thi viết tìm hiểu về pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác cho người lao động và người sử dụng lao động;

g) Tổ chức giám sát và đánh giá tác động, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

h) Tổ chức hội nghị đối thoại người lao động và người sử dụng lao động;

i) Tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;

k) Sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch.

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được chi từ các nguồn:

a) Nguồn ngân sách của thành phố được phân bổ hàng năm theo quyết định của

Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Nguồn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước;

c) Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính xây dựng

kế hoạch kinh phí trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi về thời gian và đối tượng thực hiện:

a) Thời gian thực hiện:

Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2010 đến hết năm 2012.

b) Đối tượng thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức tham gia tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật;

- Cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật;

- Người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố;

- Người lao động đang có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2. Tổ chức điều hành Kế hoạch:

a) Thành lập Ban Điều hành điều hành thực hiện Kế hoạch do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội làm Phó Trưởng Ban Thường trực và đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Tư

pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là thành viên Ban Điều hành;

b) Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Điều hành là cán bộ, công chức các sở, ngành tham gia thực hiện Kế hoạch. Phân công công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Thư ký giúp việc cho Ban Điều hành;

c) Các cơ quan, tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động của mình theo sự chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch.

3. Phân công trách nhiệm thực hiện:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch. Đồng thời phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động sau:

- Tổ chức rà soát tình hình hoạt động và thực trạng sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Khảo sát tình hình thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật lao động trong doanh nghiệp;

- In ấn sách cẩm nang, sổ tay lao động, tờ rơi để cấp phát cho người lao động và người sử dụng lao động;

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động trong doanh nghiệp Nhà nước;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề, Luật Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho người lao động;

- Tổ chức các hoạt động giám sát, đánh giá hiệu quả tác động của hoạt động thực hiện Kế hoạch.

b) Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia Kế hoạch thực hiện:

- Xây dựng nguồn tài liệu (biên soạn tài liệu) về pháp luật lao động và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động;

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân của người lao động và người sử dụng lao động;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.

c) Liên đoàn Lao động thành phố:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham gia thực hiện Kế hoạch:

- Tổ chức hội thi tuyên truyền viên về pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân của người lao động và người sử dụng lao động;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ngoài nhà nước; quyền, nghĩa vụ công dân của người lao động để tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Công đoàn và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động các doanh nghiệp.

d) Liên minh Hợp tác xã thành phố:

Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong các hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

đ) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (VCCI - HCMC):

Phối hợp các sở, ngành của thành phố Hồ Chí Minh có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. e) Sở Tài chính:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí hàng năm phục vụ các hoạt động theo nội dung Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động tại doanh nghiệp.

g) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố và các sở, ngành, tổ chức khác có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động để tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

h) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố:

Tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động ở các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố quản lý.

i) Các cơ quan khác tham gia thực hiện Kế hoạch:

Các cơ quan khác tham gia thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công và điều hành của Ban Điều hành.

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH

1. Góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, chú trọng pháp luật lao động và các quy định có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia quan hệ lao động; thực hiện đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm tăng cường và xây dựng lực lượng cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, tại doanh nghiệp. Khuyến khích sự chủ động và trách nhiệm tham gia của doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Góp phần tạo điều kiện đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các doanh nghiệp.

3. Góp phần tăng cường hơn nữa sự phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

4. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các sở, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể của thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định: báo cáo quý (trước ngày 15 tháng cuối quý); 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6); năm (trước ngày 15 tháng 12) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần có văn bản thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được phối hợp, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2010 - 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.064

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17