Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 20/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 38/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 89/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hoá chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 1068/HCVN-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2006);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc - công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Tên giao dịch: Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Tên giao dịch quốc tế: Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemical Company Limited.

- Tên viết tắt tiếng Anh: Hanichemco.

- Vốn điều lệ: 352.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn).

- Địa chỉ trụ sở chính: phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

- Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê, phân hỗn hợp NPK;

- Sản xuất, kinh doanh hoá chất cơ bản;

- Sản xuất, kinh doanh điện. Quản lý vận hành lưới điện phân phối trong phạm vi Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc quản lý có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống;

- Sản xuất, kinh doanh NH3 lỏng, CO2 lỏng-rắn, các sản phẩm khí công nghiệp;

- Sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí;

- Xây lắp các công trình. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hoá chất;

- Đầu tư và kinh doanh tài chính;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

- Theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Trụ sở chính: số 1A, Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc theo quy định hiện hành và theo Điều lệ công ty .

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và hoá chất Hà Bắc có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như  Điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,
- Bộ Nội vụ, Bộ LĐ - TB và XH,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Bắc Giang,
- Công đoàn CNVN,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Website Chính phủ,
- Lưu: VT, TCCB.  

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2006/QĐ-BCN ngày 20/10/2006 về việc chuyển Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.307

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!