Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng trực thuộc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 37/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 17/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2003 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo công văn số 2662/BKHCNMT-CN ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng cho 5 Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường ;
Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường tại công văn số 2460/SKHCNMT-TTTKNL ngày 12 tháng 12 năm 2002 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 03/TCCQ ngày 09/01/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố và Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- TT/TU, Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Sở TC-VG/TP, Sở Tư pháp TP
- Công an TP (PC13), Ban TCCQ.TP (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN-TH)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

  

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Chưong 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố, Trung tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 51/2002/QĐ-UB ngày 10/5/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường theo đúng quy định, chính sách của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch tiếng Anh : Energy Conservation Center Ho Chi Minh City.

Tên viết tắt : ECC HCMC.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động trong hai năm đầu, các năm tiếp sau tự cân đối thu-chi, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trụ sở : Trung tâm đặt tại số 244 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Trung tâm có chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ để sử dụng có hiệu quả tiết kiệm năng lượng ; tập hợp các cán bộ khoa học - kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng các giải pháp, chính sách, đào tạo nhằm giúp các doanh nghiệp, dân cư, cơ quan, tổ chức Nhà nước... sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí đầu tư hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh ; và tham mưu cho Lãnh đạo Sở, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến sử dụng hiệu quả năng lượng.

Chưong 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4.- Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng có những nhiệm vụ sau :

1- Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Nghiên cứu, đánh giá, tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo của thành phố.

2- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường về các vấn đề liên quan đến năng lượng trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ Sở, tham gia tư vấn, biên soạn các định chuẩn năng lượng cho các ngành như : xây dựng, công nghiệp, giao thông công chánh, dân dụng... theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tham mưu cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường trong việc tham gia xây dựng các văn bản pháp quy có liên quan đến vấn đề năng lượng (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở), triển khai các biện pháp, giải pháp tiết kiệm năng lượng, thiết kế, chế tạo, chuyển giao các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

3- Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng và các nội dung liên quan cho các tổ chức và cá nhân. Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm tiết kiệm năng lượng.

4- Trung tâm là đầu mối triển khai các quan hệ của Sở với các tổ chức, dự án, chương trình hoạt động trong và ngoài nước tại thành phố về năng lượng. Là đầu mối đại diện Sở phối hợp triển khai các hoạt động chung liên quan đến năng lượng với các Sở, Ban, ngành khác như : Sở Công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Điện lực.

Điều 5.- Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng có các quyền hạn sau :

1- Được cộng tác với các chuyên gia, các cán bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định, trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng công việc, theo đúng quy định của Nhà nước.

2- Được phép thực hiện các hợp đồng, hợp tác có thu trong các dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, kiểm toán và thực thi các biện pháp có liên quan đến sử dụng hiệu quả năng lượng.

3- Tiếp nhận các nguồn đầu tư, hỗ trợ trong và ngoài nước từ các dự án, chương trình đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

4- Chủ động trong quản lý và sử dụng nhân sự, tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.

Chưong 3:

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Điều 6.- Nguyên tắc chung :

1- Trung tâm do một Giám đốc phụ trách và có một đến hai Phó Giám đốc giúp việc phụ trách theo lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công. Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố bổ nhiệm. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

2- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm đề nghị Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường ra quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng ban (nếu có) của Trung tâm. Khi ra quyết định, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường lấy ý kiến thỏa thuận của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố.

Điều 7.- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm :

Trung tâm gồm có các phòng, bộ phận trực thuộc như sau :

a) Phòng Kế toán.

b) Phòng Kỹ thuật và nghiên cứu phát triển.

c) Phòng Đào tạo.

d) Phòng Kế hoạch - Hành chính.

e) Phòng Tiếp thị - Tư vấn và thông tin.

f) Xưởng Thực nghiệm.

Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, bộ phận trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

Chưong 4:

CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 8.- Trung tâm có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động và kế hoạch định kỳ của Trung tâm với Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường. Hàng năm Trung tâm có nhiệm vụ báo cáo kế hoạch tài chính và dự kiến phân bổ các khoản kinh phí cho Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

Điều 9.- Trung tâm có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của trung tâm, chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Chưong 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.- Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm cụ thể hóa các quy định trên đây trong quá trình điều hành hoạt động của Trung tâm nhằm phát huy hiệu quả hoạt động và quản lý của Trung tâm.

Điều 11.- Việc bổ sung, sửa đổi quy chế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm hoặc Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng trực thuộc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032
DMCA.com Protection Status