Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 342/QĐ-BXD năm 2009 ban hành tạm thời Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 342/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 342/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Trưởng ban Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty; Giám đốc các Công ty độc lập trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Công đoàn XDVN;
- Lưu VP, ĐMDN, TCCB - AV (60).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG

( Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định số 342/QĐ-BXD ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng với nội dung sau :

- Tiêu chuẩn; quy trình, thủ tục cử, thay thế người đại diện;

- Quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của người đại diện;

- Tiền lương, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện;

- Chế độ báo cáo của người đại diện;

- Khen thưởng và xử lý vi phạm người đại diện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Quy chế này bao gồm :

- Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Dưới đây gọi chung là Tổng công ty) có vốn góp tại các doanh nghiệp khác.

- Người được Tổng công ty cử đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các Công ty con của Tổng công ty có thể nghiên cứu, vận dụng quy định tại Quy chế này để lựa chọn, quản lý người đại diện phần vốn của mình tại các doanh nghiệp khác cho phù hợp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Doanh nghiệp khác là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty, Công ty độc lập, được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hoặc Luật Đầu tư dưới một trong các hình thức :

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), bao gồm :

+ Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, hình thành từ việc chuyển đổi Công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước, hoặc thành lập mới.

+ Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên do Tổng công ty, Công ty độc lập góp vốn để thành lập mới, hoặc tham gia góp vốn vào doanh nghiệp hiện có.

b) Công ty cổ phần, bao gồm :

+ Công ty cổ phần hình thành từ việc cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp của Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ; hoặc từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty;

+ Công ty cổ phần được Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ góp vốn thành lập mới hoặc tham gia góp vốn.

c) Công ty hợp danh, trong đó Tổng công ty là thành viên góp vốn.

d) Công ty liên doanh, trong đó Tổng công ty là thành viên góp vốn, hoạt động theo Luật Đầu tư.

2. Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác là Hội đồng quản trị Tổng công ty, Giám đốc Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

3. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác là vốn do Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác và bao gồm :

- Vốn bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị những tài sản khác của Tổng công ty được Tổng công ty đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác;

- Vốn từ ngân sách nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý để đầu tư, góp vào doanh nghiệp khác;

- Giá trị cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, bao gồm cả giá trị cổ phần Nhà nước cấp cho người lao động trong doanh nghiệp này để hưởng cổ tức khi doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn trước ngày 14/7/1998; giá trị vốn nhà nước tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên, Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên;

- Vốn do Tổng công ty vay để đầu tư;

- Lợi tức và các khoản được chia khác do Tổng công ty đầu tư, góp vốn ở doanh nghiệp khác được sử dụng để tái đầu tư tại doanh nghiệp này;

- Giá trị cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả thay cổ tức của phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

4. Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác là người được Hội đồng quản trị Tổng công ty, Giám đốc Công ty độc lập ủy quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của Tổng công ty, Công ty tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật (dưới đây gọi tắt là người đại diện).

Chương II

TIÊU CHUẨN; QUY TRÌNH, THỦ TỤC CỬ, THAY THẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn người đại diện

1. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn người đại diện :

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ được giao;

c) Hiểu biết về pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật và quy định của Tổng công ty;

d) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, hoặc lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp khác; có năng lực, kinh nghiệm tối thiểu là 03 năm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý, điều hành doanh nghiệp phù hợp với vị trí công tác dự kiến bố trí tại doanh nghiệp khác.

Đối với người được cử làm đại diện tại doanh nghiệp khác là Công ty liên doanh, hợp tác kinh doanh với nước ngoài còn phải có trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài, không cần phải thuê phiên dịch.

đ) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Những đối tượng sau đây không được tuyển chọn làm người đại diện:

a) Là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của những người là : đại diện chủ sở hữu Tổng công ty, Công ty độc lập; các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty; Giám đốc Công ty độc lập.

b) Có quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua, bán với doanh nghiệp có vốn của Tổng công ty mà người đó được giao đại diện phần vốn góp, trừ trường hợp có cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

c) Thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp khác

1. Người đại diện được cử, giới thiệu vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp khác phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện sau :

a) Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này;

b) Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhà nước được quy định tại Điều 24, Điều 31 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 10/01/2003 của Bộ Xây dựng và theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp khác.

2. Những đối tượng sau đây không được cử, giới thiệu vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp khác, bao gồm : các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; Giám đốc Công ty độc lập. Trường hợp cần thiết phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Số lượng người đại diện theo uỷ quyền

Tuỳ thuộc vào quy mô vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty, quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ mẫu đối với Công ty cổ phần, Tổng công ty cử người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng quản trị, hoặc tham gia Hội đồng thành viên với số lượng như sau :

a) Đối với Công ty cổ phần mà Tổng công ty sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể uỷ quyền số người đại diện tham gia Hội đồng quản trị từ 01 đến tối đa không quá 2/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị;

b) Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, trong đó Tổng công ty sở hữu từ 35% vốn điều lệ trở lên có thể cử từ 01 đến tối đa không quá 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng thành viên;

c) Đối với Công ty TNHH một thành viên là tổ chức, hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Kiểm soát viên, số người đại diện theo ủy quyền trong Hội đồng thành viên do Chủ sở hữu Công ty quyết định.

d) Đối với doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần, Công ty TNHH có từ 02 người đại diện theo ủy quyền trở lên làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, Tổng công ty cần ưu tiên chọn 01 trong số người này là Chủ tịch Công đoàn hoặc đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là người đại diện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.

đ) Trường hợp số lượng người đại diện được cử tại doanh nghiệp khác có từ 02 người trở lên thì Tổng công ty phải cử một người trong số này làm tổ trưởng (người có chức danh quan trọng, được ủy quyền đại diện phần vốn lớn nhất), chịu trách nhiệm chính trước Tổng công ty về hiệu quả đầu tư vốn tại doanh nghiệp khác; đồng thời, hoạt động của những người đại diện phải thực hiện theo nguyên tắc phân công, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trường hợp những người đại diện có ý kiến khác nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì người được giao làm tổ trưởng phải có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Hội đồng quản trị Tổng công ty các ý kiến khác nhau đó để xem xét, giải quyết.

Điều 7. Vốn giao cho người đại diện quản lý tại doanh nghiệp khác

1. Mỗi người đại diện được giao quản lý một phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác phù hợp với năng lực và vị trí công tác được đảm nhiệm.

2. Số lượng vốn giao cho từng người đại diện thể hiện theo các số liệu sau :

- Số lượng cổ phần trực tiếp quản lý (Nếu doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần);

- Giá trị vốn (tính theo mệnh giá cổ phiếu của Công ty cổ phần) trực tiếp quản lý;

- Tỷ lệ phần vốn giao quản lý so với vốn điều lệ của doanh nghiệp khác.

Điều 8. Thời hạn được uỷ quyền của người đại diện

1. Thời hạn được uỷ quyền của người đại diện tại doanh nghiệp khác được quy định theo nhiệm kỳ tối đa là 05 năm. Trường hợp người đại diện là Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc là đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, thời hạn được ủy quyền tối đa bằng thời gian nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở.

Căn cứ vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện hàng năm, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ xem xét để tiến hành tái cử (gia hạn nhiệm kỳ), hoặc thay thế, hoặc chấm dứt việc cử người đại diện.

2. Người đại diện được tái cử khi hoàn thành các nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết với Tổng công ty;

3. Người đại diện không được tái cử, hoặc bị thay thế, hoặc bị chấm dứt bất kỳ thời điểm nào khi có một trong các trường hợp sau :

a) Người đại diện tự xin thôi làm người đại diện trước thời hạn quy định trong hợp đồng;

b) Do yêu cầu của công tác tổ chức, công tác cán bộ của Tổng công ty;

c) Do thay đổi tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác;

d) Đến tuổi nghỉ hưu, hoặc không đảm bảo sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ được giao;

đ) Hết nhiệm kỳ công tác và không được gia hạn hợp đồng;

e) Do người đại diện không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết với Tổng công ty và các Nghị quyết giao nhiệm vụ hàng năm do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;

g) Không chấp hành, hoặc chấp hành không nghiêm túc sự chỉ đạo của Tổng công ty theo quy định tại Quy chế quản lý người đại diện do Tổng công ty ban hành.

h) Lạm dụng quyền của mình để làm thiệt hại, gây mất uy tín cho Tổng công ty.

i) Bị tòa án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

k) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Điều 9. Quy trình, thủ tục cử người đại diện

1. Căn cứ đặc điểm của doanh nghiệp, quy mô vốn đầu tư và nhu cầu quản lý doanh nghiệp khác, hàng năm Hội đồng quản trị Tổng công ty giao phòng Tổ chức lao động Tổng công ty lập phương án cử người đại diện tại các doanh nghiệp khác để báo cáo Tổng giám đốc, trình HĐQT Tổng công ty phê duyệt.

2. Sau khi được HĐQT phê duyệt phương án cử người đại diện; khi có nhu cầu, Tổng công ty tiến hành tuyển chọn người đại diện. Việc tuyển chọn được tiến hành công khai theo các bước sau :

 a) Trường hợp tuyển chọn người đang công tác tại Tổng công ty hoặc ở tại doanh nghiệp khác có vốn góp của Tổng công ty :

- Trao đổi trực tiếp với nhân sự dự kiến cử;

- Trao đổi với cấp uỷ, hoặc với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (nếu nhân sự dự kiến cử là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở) của đơn vị về việc dự kiến cử nhân sự nói trên;

- Trao đổi với lãnh đạo quản lý trực tiếp nhân sự dự kiến cử;

- Báo cáo Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định hoặc trao đổi với tập thể cấp uỷ cùng cấp (nếu có) để xem xét, quyết định;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký kết Hợp đồng uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

b. Trường hợp chọn người ngoài Tổng công ty :

- Hội đồng quản trị Tổng công ty lập Hội đồng tuyển chọn của Tổng công ty và giao cho Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty nghiên cứu, xây dựng quy trình, quy chế, tiêu chuẩn, hình thức tuyển chọn (bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển) báo cáo Tổng giám đốc để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;

- Thông báo công khai việc tuyển chọn người đại diện theo các yêu cầu của Tổng công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày tổ chức thi tuyển ít nhất 30 ngày;

- Tổ chức thi tuyển chọn;

- Trao đổi, thoả thuận, ký kết Hợp đồng uỷ quyền đại diện với người được trúng tuyển.

3. Sau khi ký kết Hợp đồng, Hội đồng quản trị Tổng công ty gửi văn bản tới doanh nghiệp khác thông báo việc cử và giới thiệu người đại diện của mình tham gia ứng cử vào các chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp

khác để doanh nghiệp khác tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc để Hội đồng quản trị của doanh nghiệp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 10. Về việc thay thế, chấm dứt người đại diện

Vào bất cứ thời điểm nào, Tổng công ty có quyền thay thế, chấm dứt người đại diện trong những trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 8 Quy chế này và Tổng công ty tiến hành theo các bước sau :

1. Tổng công ty thông báo bằng văn bản cho người đại diện biết việc thay đổi, chấm dứt người đại diện.

2. Tổng công ty phải có thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp khác về việc thay đổi người đại diện.

3. Trong thời gian không quá 30 ngày (kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Tổng công ty), người đại diện cũ phải có trách nhiệm tiến hành các thủ tục bàn giao cho người đại diện mới được Tổng công ty thay thế.

4. Người đại diện mới phải yêu cầu doanh nghiệp tiến hành các bước cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện việc thay đổi người đại diện; để bầu các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp nếu người đại diện mới tham gia giữ chức danh cán bộ quản lý chủ chốt tại doanh nghiệp.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và đối với người được cử làm đại diện

1. Tổng công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo các quy định hiện hành của Nhà nước tại các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tổng công ty trực tiếp thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp khác ở bất cứ thời điểm nào khi có một trong các trường hợp sau :

- Người đại diện đề nghị;

- Người đại diện tại doanh nghiệp khác không đủ khả năng hướng được doanh nghiệp đi đúng định hướng, mục tiêu, không bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, của Tổng công ty;

- Một số vấn đề quan trọng khác (tuỳ theo điều kiện của Tổng công ty và tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa Tổng công ty với người đại diện trong Hợp đồng).

3. Có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người đại diện (khi người đại diện có yêu cầu) nếu các Quyết định của Tổng công ty đối với người đại diện không đúng quy định của pháp luật hiện hành, gây thiệt hại cho người đại diện.

Chương III

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 12. Quyền hạn của người đại diện

1. Được thoả thuận với Hội đồng quản trị Tổng công ty để ký kết hợp đồng uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

2. Được Hội đồng quản trị Tổng công ty giới thiệu tham gia ứng cử vào các chức danh quản lý, điều hành tại một hoặc một số doanh nghiệp khác (tối đa là 03 doanh nghiệp) theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ doanh nghiệp khác;

3. Được quyền thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan đến quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và Hội đồng quản trị trên cơ sở các Nghị quyết và chỉ đạo bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trường hợp người đại diện có ý kiến khác với ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty thì người đại diện vẫn phải chấp hành ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty, nhưng vẫn được bảo lưu ý kiến của mình.

4. Được hưởng các khoản lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ doanh nghiệp khác.

5. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng công ty tổ chức (nếu có).

6. Được Tổng công ty mời tham dự các cuộc họp liên quan đến người đại diện (nếu có).

7. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp và Tổng công ty.

Điều 13. Nhiệm vụ và nghĩa vụ của người đại diện

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác. Khi được uỷ quyền thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh, người đại diện phải sử dụng quyền đó một cách thận trọng theo đúng chỉ đạo bằng văn bản của Tổng công ty, nhất là trong trường hợp là cổ đông, bên góp vốn chi phối.

2. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp khác, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của người đại diện được giao.

Đối với doanh nghiệp khác có nhóm người đại diện từ 02 người trở lên, tổ trưởng người đại diện thực hiện việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty sau khi có ý kiến của các tổ viên.

3. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác gồm : vốn cho người lao động vay để mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao động, chia cổ phần cho người lao động để hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần của nhà nước, thu cổ tức và các khoản được chia khác từ vốn góp vào doanh nghiệp khác.

4. Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác phải nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình tại doanh nghiệp khác để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt mới được thực hiện.

Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên (như : phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, phát hành thêm cổ phần, huy động thêm vốn góp, chia cổ tức, sửa đổi bổ sung Điều lệ, bán tài sản có giá trị lớn...), người đại diện phải chủ động báo cáo Tổng công ty cho ý kiến bằng văn bản, có trách nhiệm phát biểu trong cuộc họp và biểu quyết theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

Đối với các vấn đề khác như : bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý, điều hành chủ chốt của doanh nghiệp khác : Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng Công ty; hoặc việc quyết định đầu tư dự án, đầu tư tài chính; hoặc việc xử lý tài chính; công tác hợp đồng, người đại diện thực hiện theo phân cấp của Tổng công ty.

Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, ban Giám đốc của doanh nghiệp khác thì phải thống nhất thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty.

5. Người đại diện ở doanh nghiệp mà Tổng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối phải có trách nhiệm hướng doanh nghiệp đó đi đúng mục tiêu, định hướng của Nhà nước, của Tổng công ty; sử dụng quyền chi phối hoặc phủ quyết để quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại doanh nghiệp khác. Khi phát hiện doanh nghiệp đi chệch mục tiêu, định hướng của Nhà nước, của Tổng công ty phải báo cáo ngay Tổng công ty và đề xuất giải pháp khắc phục. Sau khi được Tổng công ty thông qua, cần tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định hướng đã xác định.

6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại (vốn, tài sản) cho Tổng công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp và Tổng công ty giao.

8. Tùy theo đặc điểm của Tổng công ty, có thể phân cấp trách nhiệm đối với người đại diện một số công việc cụ thể để người đại diện chủ động quyết định trong hoạt động của mình.

Chương IV

TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 14. Người đại diện tham gia quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp có tính chất lương, tiền thưởng và quyền lợi khác như sau :

1. Được hưởng đầy đủ quyền lợi ghi trong Hợp đồng đã ký với Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Người đại diện hoạt động chuyên trách trong ban quản lý, điều hành hoặc là người lao động khác được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và do doanh nghiệp đó chi trả.

Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do Tổng công ty trả theo quy định. Nguồn phụ cấp người đại diện được lấy từ lợi nhuận được chia từ vốn của nhà nước góp vào doanh nghiệp khác.

3. Người đại diện hoạt động kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác thì tiền lương và phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định do Tổng công ty trả. Ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp người đại diện do Tổng công ty trả theo quy định.

Trường hợp người đại diện được các doanh nghiệp khác trả thù lao thì doanh nghiệp khác chuyển trả về Tổng công ty. Tổng công ty xây dựng mức phụ cấp cụ thể đối với người đại diện thuộc các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

4. Người đại diện khi được mua cổ phiếu phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi theo quyết định của Công ty cổ phần (trừ trường hợp được mua theo quyền của cổ đông hiện hữu) thì phải báo cáo bằng văn bản cho Tổng công ty. Tổng công ty quyết định bằng văn bản số lượng cổ phần người đại diện được mua theo mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện, phần còn lại thuộc quyền mua của Tổng công ty.

Trường hợp người đại diện được cử làm đại diện ở nhiều đơn vị, thì được ưu tiên lựa chọn thực hiện quyền mua tại một doanh nghiệp; đồng thời có trách nhiệm chuyển phần quyền mua cổ phần còn lại cho Tổng công ty.

Trường hợp người đại diện không báo cáo việc được quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi tại Công ty cổ phần thì bị xem xét miễn nhiệm tư cách đại diện tại doanh nghiệp khác và phải chuyển nhượng lại cho Tổng công ty số cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi chênh lệch vượt quá mức mua theo quy định theo giá được mua tại thời điểm phát hành. Trường hợp người đại diện đã bán hết cổ phiếu này thì phải nộp cho Tổng công ty phần chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu theo giá thị trường tại thời điểm bán với giá mua và chi phí (nếu có).

5. Được Tổng công ty bố trí công tác khác khi thôi không làm người đại diện.

Chương V

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 15. Báo cáo định kỳ

1. Trên cơ sở báo cáo tài chính và báo cáo khác của doanh nghiệp đã được kiểm toán hoặc được Ban kiểm soát xác nhận theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp, người đại diện có trách nhiệm lập hồ sơ doanh nghiệp theo mẫu quy định để theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ quản lý được giao.

Người đại diện phải gửi các báo cáo cho Hội đồng quản trị Tổng công ty theo định kỳ phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng và yêu cầu của Tổng công ty.

2. Nội dung báo cáo :

a) Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

b) Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính (theo mẫu quy định);

c) Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện đầu tư (nếu có);

d) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;

đ) Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch vốn cho kỳ sau và định hướng phát triển của doanh nghiệp;

e) Tình hình tăng, giảm vốn điều lệ;

g) Về tổ chức lao động và tiền lương của doanh nghiệp; tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp; tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp;

h) Việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động, cơ chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

i) Kiến nghị và đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy có hiệu quả vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác;

k) Các nội dung khác dự kiến đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng thành viên của công ty ;

l) Báo cáo chương trình công tác của người đại diện.

3. Thời hạn báo cáo:

a) Các báo cáo liên quan đến tình hình thực hiện của quý, năm phải gửi trước ngày 20 tháng đầu tiên của quý kế tiếp và trước ngày 30 tháng 3 năm sau;

b) Các báo cáo liên quan đến kế hoạch quý, năm thì phải gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý hoặc trước ngày 20 của tháng cuối năm trước.

c) Báo cáo chương trình công tác của người đại diện phải gửi trước ngày 25 của tháng cuối quý hoặc năm trước.

4. Nơi gửi báo cáo :

Báo cáo phải được gửi qua bộ phận văn thư – Văn phòng Tổng công ty để trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xử lý. Báo cáo gửi trực tiếp các Phòng chức năng của Tổng công ty không có giá trị giải quyết, chỉ mang tính chất tham khảo.

Điều 16. Báo cáo đột xuất

Ngoài báo cáo theo định kỳ quy định tại Điều 15 của Quy chế này, người đại diện phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý, sử dụng vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

Điều 17. Trình tự xử lý báo cáo của người đại diện (hoặc người theo dõi):

1. Trên cơ sở báo cáo của người đại diện, Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm xem xét, trình Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua hoặc Tổng giám đốc thông qua đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc và báo cáo với Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2. Sau khi có ý kiến tham gia của Hội đồng quản trị hoặc của Tổng giám đốc Tổng công ty (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị có thông báo bằng văn bản tới người đại diện để biết và thực hiện.

Điều 18. Tổng công ty, Công ty báo cáo Bộ việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp khác theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7), 01 năm (trước ngày 30/01 năm sau) hoặc báo cáo đột xuất để đáp ứng công tác quản lý của Bộ theo yêu cầu.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Điều 19. Người đại diện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết với Tổng công ty thì được xem xét, khen thưởng theo quy định của Tổng công ty hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 20. Người đại diện vi phạm các quy định trong hợp đồng đã ký với Tổng công ty, hoặc có sai phạm trong quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác thì bị xử lý kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban chức năng của Tổng công ty, người đại diện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 22. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc có nội dung chưa hợp lý, cần phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

2. Căn cứ vào quy định tại Quy chế này, Hội đồng quản trị Tổng công ty, Giám đốc Công ty độc lập trực thuộc Bộ tổ chức nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của đơn vị cho phù hợp và gửi báo cáo về Bộ để theo dõi; đồng thời hướng dẫn các Công ty con xây dựng Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của các Công ty con đầu tư vào doanh nghiệp khác/.

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GÓP Ý KIẾN

QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

1. Tổng công ty Sông Đà;

2. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;

3. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;

4. Tổng công ty Sông Hồng;

5. Tổng công ty FiCO;

6. Tổng công ty VIWASEEN;

7. Tổng CTXD số 1;

8. Tổng công ty Cơ khí xây dựng;

9. Tổng công ty IDICO;

10. Tổng công ty cổ phần DIC. Corp;

11. Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

12. Tổng công ty HUD;

13. Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 342/QĐ-BXD năm 2009 ban hành tạm thời Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.679
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65