Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 34/1999/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 28/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 34/1999/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20/4/1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ công văn số 84/CP-ĐMDN ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Xây dựng Miền Trung;
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định DNNN Bộ Xây dựng, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Thành lập Tổng công ty Xây dựng Miền Trung trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại Công ty Xây dựng số 7 trực thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bình Định, Kon Tum.

1. Tổng công ty Xây dựng Miền Trung (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty nhà nước hoạt động kinh doanh, bao gồm các đơn vị thành viên là các doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị phụ thuộc. Tổng công ty có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quĩ tập trung, được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo qui định của Nhà nước; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn và các Qui chế khác theo qui định của Chính phủ.

2. Tổng công ty Xây dựng Miền Trung chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo qui định của pháp luật.

3. Tổng công ty Xây dựng Miền Trung có tên giao dịch Quốc tế là MIDLAND CONSTRUCTION CORPORATION; tên viết tắt là COSEVCO.

4. Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại Thành phố Đà Nẵng.

5. Tổng công ty Xây dựng miền Trung có tổng số vốn kinh doanh tại thời điểm thành lập là: 374.157.772.000 đồng.

Điều 2 - Tổng công ty Xây dựng Miền Trung có các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh xây dựng theo qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành Xây dựng của Nhà nước, bao gồm:

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, bưu điện, sân bay bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

- Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển đô thị;

- Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng;

- Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp;

- Kinh doanh phát triển nhà;

- Khai thác mỏ, chế biến khoáng sản phục vụ xây dựng và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, công nghệ, vật liệu xây dựng;

- Vận tải đường bộ, đường thuỷ;

- Tư vấn đầu tư và xây dựng;

- Xuất khẩu lao động;

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn;

- Các ngành nghề kinh doanh khác theo qui định của pháp luật.

2. Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân trong Tổng công ty.

Điều 3. - Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung:

Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc,

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Tại thời điểm thành lập, Tổng công ty Xây dựng Miền Trung có 13 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, trong đó, 8 doanh nghiệp được thành lập mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định và 5 doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân các tỉnh quyết định chuyển giao sang.

Danh sách các đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung tại thời điểm thành lập được ghi trong phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định này.

Điều 4. - Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Miền Trung có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, phương án tiếp nhận, sắp xếp, tổ chức các doanh nghiệp thành viên, đơn vị sự nghiệp, đơn vị trực thuộc trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; tổ chức xây dựng và ban hành các Qui chế cụ thể về quản lý và điều hành theo qui định của Chính phủ để Tổng công ty sớm ổn định, hoạt động có hiệu quả theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc Công ty Xây dựng số 7, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Ban KTTW Đảng
- Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Bộ Tài chính
- Ban TCCBCP
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP. Đà Nẵng
- Ban ĐMQLDNTW
- Sở XD TP. Đà Nẵng
- UBND tỉnh Kon Tum
- UBND tỉnh Bình Định
- Lưu VP, TCLĐ, ĐMQLDN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP.
(Kèm theo Quyết định số 34/1999/QĐ-BXD ngày 28/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I/ CÁC DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN KINH TẾ ĐỘC LẬP.

1. Công ty Xây dựng 71,

2. Công ty Xây dựng 72,

3. Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu 74,

4. Công ty Xây dựng 76,

5. Công ty Xây dựng 78,

6. Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng,

7. Công ty Xi măng COSEVCO I,

8. Công ty Gạch men COSEVCO,

9. Công ty Đá Bình Định,

10. Công ty Gạch Tuy nen Bình Định,

11. Công ty Xây dựng Bình Định,

12. Công ty Xây dựng tổng hợp Kon Tum,

13. Công ty Kinh doanh nhà và xây lắp Kon Tum.

II/ CÁC DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC:

1. Công ty Xây dựng và trang trí nội thất,

2. Công ty Thi công cơ giới và lắp máy,

3. Công ty Xây dựng COSEVCO.

III/ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng,

2. Trung tâm Khoa học công nghệ và xây dựng./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP
(Kèm theo Quyết định số 34/1999/QĐ-BXD ngày 28/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Công ty Tư vấn xây dựng Hải Vân - THIESS,

2. Công ty Gạch Block Đà Nẵng,

3. Công ty Cổ phần Hải Vân./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/1999/QĐ-BXD ngày 28/10/1999 về việc thành lập Tổng công ty xây dựng miền Trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.109

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!