Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3230/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3230/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY – TKV THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THAN DƯƠNG HUY - TKV

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 129/2009/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tờ trình số 3031/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2009 kèm Phương án chuyển đổi);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Than Dương Huy – TKV, công ty nhà nước, thành viên hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV (sau đây gọi tắt là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV.

- Tên rút gọn: Công ty Than Dương Huy – TKV

- Tên tiếng Anh: Vinacomin – Duonghuy Coal Company Limited

- Tên viết tắt: VDHC

- Vốn điều lệ: 136.793.687.168 đồng (bằng chữ: một trăm ba mươi sáu tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm sáu mươi tám đồng).

- Địa chỉ trụ sở chính: phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty:

- Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các loại khoảng sản khác;

- Thi công xây lắp các công trình mỏ và công trình công nghiệp, luyện kim, giao thông, thủy lợi, dân dụng, kết cấu hạ tầng, đường dây và trạm điện;

- Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường ống;

- Thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị mỏ, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực, kết cấu thép và các thiết bị công nghiệp khác;

- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Quản lý, kinh doanh đường vận tải chuyên dùng;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết, nước khoáng;

- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

- Theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc, kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Đại diện chủ sở hữu Công ty là Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Trụ sở chính: số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV theo quy định hiện hành và theo Điều lệ công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả tốt, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty nhà nước – Công ty Than Dương Huy – TKV.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nặng, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Dương Huy – TKV, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Dương Huy – TKV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3230/QĐ-BCT ngày 25/06/2009 phê duyệt phương án và chuyển Công ty than Dương Huy – TKV thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Dương Huy - TKV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!