Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3177/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021

Số hiệu: 3177/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 19/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3177/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 4710/SKHĐT-TTHTDN ngày 06 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và các hội, hiệp hội, câu lạc bộ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận, Đoàn thể tỉnh;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- VCCI tại Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT. Vân

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3177/QĐ-UBND ngày 19 /11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, phấn đấu số lượng doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm tăng 12,5% để đến năm 2021 toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 4.500 doanh nghiệp hoạt động.

- Hỗ trợ phát triển tối thiểu cho 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tối thiểu 02 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP để đến năm 2021 đạt khoảng 70% và 85% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tạo thêm khoảng 12.000 lao động làm việc.

- Lồng ghép chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, ban, ngành và địa phương nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ

1. Nhóm giải pháp Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của hệ thống tín dụng trên địa bàn tỉnh, quy định tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng và có thể coi đây là tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, triển khai kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với thực hiện các chính sách tín dụng của Trung ương và địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng, duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tăng cường giới thiệu, quảng bá các gói sản phẩm tín dụng với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đang triển khai thực hiện tại đơn vị. Đơn giản hóa thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

2. Nhóm giải pháp Hỗ trợ thuế, kế toán

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật thuế, các thủ tục hành chính thuế, đặc biệt các chính sách về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; kịp thời triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chính sách thuế khi có sự thay đổi có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chỉ đạo các Chi Cục thuế chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố vận động, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Phổ biến cho các hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên hoặc có từ 02 địa điểm kinh doanh trở lên phải hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Triển khai công tác hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ các thủ tục hành chính thuế và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán. Thực hiện các chính sách phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

3. Nhóm giải pháp Hỗ trợ mặt bằng sản xuất

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan để cập nhật bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung do các sở ngành, địa phương đề xuất nhằm phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện cơ chế tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh công khai quy hoạch diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các Khu công nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố ưu tiên bố trí mặt bằng trong các Cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp theo quy hoạch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai để tạo mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu đầu tư, kinh doanh.

4. Nhóm giải pháp Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

- Cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của pháp luật.

5. Nhóm giải pháp Hỗ trợ mở rộng thị trường

- Sở Công thương hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi phân phối sản phẩm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ chính sách theo chương trình khuyến công, chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, thông tin về thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm.

6. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu giới thiệu, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

- Các Sở, ngành, địa phương và tổ chức liên quan có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp,... phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài các Khu công nghiệp;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp;

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và công khai trên mạng; triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố, công khai các thông tin nhanh chóng, thuận lợi.

7. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh, đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp để chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp thực hiện, đề xuất công tác phối hợp và tham gia vào quá trình đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng marketing, thương mại điện tử, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và các khóa đào tạo về điều kiện kinh doanh lĩnh vực công thương.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp;

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

- Các khóa đào tạo trên được sử dụng ngân sách nhà nước và tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như: Đào tạo trực tuyến, đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp,... nhằm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp tham gia được miễn, giảm chi phí theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

8. Nhóm giải pháp Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tổ chức thực hiện tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.

b) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện:

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

- Hỗ trợ phí, lệ phí, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan:

Chịu trách nhiệm tư vấn, cung cấp các thông tin về các thủ tục có liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy phép hoạt động và các thủ tục sau đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, tổng hợp, cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do ngành quản lý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để cùng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

9. Nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

a) Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

b) Tỉnh Đoàn Bình Thuận:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp cũng như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên trang website của Đoàn, Hội, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để giới thiệu về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình làm ăn hiệu quả của thanh niên. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ thanh niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên; định kỳ tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, tuyên dương doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, thanh niên làm kinh tế giỏi.

- Tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên: Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp; thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ thanh niên trong hợp tác, trao đổi thông tin, kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp khả thi của thanh niên, kêu gọi các nguồn vốn, tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự lập nghiệp cho thanh niên.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp: Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tạo điền kiện hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

10. Nhóm giải pháp Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc ngành mình quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.

11. Hỗ trợ tiếp nhận vốn, tài trợ từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc, kết nối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của tỉnh để nhận được vốn vay, tài trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

12. Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Những khó khăn, vướng mắc về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực do Sở, ban, ngành nào thực hiện thì Sở, ban, ngành đó có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

- Trường hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước: Ngân sách tỉnh.

2. Nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nêu tại Phần III và Phụ lục Chương trình ban hành kèm theo Chương trình này.

2. Căn cứ Chương trình này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phát triển và hoạt động đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021 gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo khả năng cân đối của ngân sách.

4. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các Sở, ngành, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của năm trước gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tăng cường thông tin, tuyên truyền và triển khai kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

TCTD trên địa bàn và các đơn vị liên quan

Thường xuyên và khi phát sinh

2

Tăng cường liên kết, phối hợp các tổ chức có chức năng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các Hiệp hội

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, các thủ tục hành chính thuế; hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng đúng các quy định của pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo phương thức điện tử.

Cục Thuế tỉnh

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Tăng cường công tác hướng dẫn chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cục Thuế tỉnh

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm.

Cục Thuế tỉnh

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Cập nhật bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung do các sở ngành, địa phương đề xuất nhằm phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện cơ chế tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở ngành, địa phương liên quan

Quý II/2019

8

Hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

9

Xây dựng tài liệu giới thiệu, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật và triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

10

Chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong đó tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa). Điều tra, khảo sát đánh giá yêu cầu hỗ trợ đào tạo; đánh giá tác động và hiệu quả của hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Và Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

11

Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài các Khu công nghiệp.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Và Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

12

Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đánh giá tác động và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các cơ quan, đơn vị quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

13

Tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

14

Chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

15

Phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Tìm kiếm, kêu gọi, khuyến khích các Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

16

Xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc ngành mình quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Công thương

Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV/2019

17

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc, kết nối với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của tỉnh để nhận được vốn vay, tài trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

18

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi phân phối sản phẩm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ chính sách theo chương trình khuyến công, chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, thông tin về thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Sở Công thương

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

19

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường; Tổ chức kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn trong nước, doanh nghiệp FDI và các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

20

Tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2019

21

Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và công khai trên mạng; triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố, công khai các thông tin nhanh chóng, thuận lợi.

Sở Thông tin và Truyền thông

Cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

22

Công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình các thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các thông tin khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên cổng thông tin điện tử và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Cơ quan, đơn vị

Thường xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3177/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


401

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217