Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3122/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 04/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3122/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY CƠ ĐIỆN LAM SƠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LAM SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-TCKT ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Cơ điện Lam Sơn thuộc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện (Tờ trình số 29/TT-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ điện Lam Sơn và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 16 tháng 9 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ điện Lam Sơn (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn,

- Tên giao dịch quốc tế: LAMSON MECHANICS ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: LASCO;

- Trụ sở chính: số 757 đường Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất kinh doanh thiết bị điện, vật liệu điện, điện tử, điện lạnh, điện nước công nghiệp và dân dụng, sản xuất và sửa chữa các mặt hàng cơ khí,c ác kết cấu đường dây và trạm biến áp;

- Thực hiện các dịch vụ sửa chữa và bảo hành các loại thiết bị điện, điện lạnh;

- Xây lắp điện đến 110 kV, một phần đường dây 220 kV, xây dựng thủy điện nhỏ, xây dựng giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và xây lắp công nghiệp;

- Tư vấn khảo sát thiết kế điện và thiết kế công nghiệp;

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và cho thuê văn phòng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là 5.000.000.000 đồng, tương ứng với 500.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 295.700 cổ phần, chiếm 59,14% vốn điều lệ (theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp).

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 100.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ (theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp).

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 104.300 cổ phần, chiếm 20,86% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần.

Cơ quan bán cổ phần: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.

6. Nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary (địa chỉ: tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 176 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần; 59 người;

- Tổng số lao động dôi dư là 117 người. Trong đó, theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP: 116 người, theo Bộ luật Lao động: 1 người.

8. Chi phí cổ phần hóa; 150 triệu đồng.

Giám đốc Công ty Cơ điện Lam Sơn quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán giá trị cổ phần ưu đãi, kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện và Công ty Cơ điện Lam Sơn tiến hành bán cổ phần, thực hiện quyết toán giá trị cổ phần ưu đãi, chi phí cổ phần hóa, kinh phí lao động dôi dư, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty Cơ điện Lam Sơn có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hnàh kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, Giám đốc Công ty Cơ điện Lam Sơn và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3122/QĐ-BCN ngày 04/10/2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ điện Lam Sơn thành Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.408

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!