Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3078/QĐ-UBND năm 2008 về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 3078/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3078/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 191/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010”;

Theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trìnhk học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 11/TTr-KHCN ngày 30 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các thành viên của Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Sở, ngành; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức tư vấn có chức năng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, mỗi thành viên của Ban Chỉ đạo có quyền tham gia hoặc bảo lưu ý kiến trong các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

2. Người chủ tọa và kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo được uỷ quyền.

3. Ngoài việc thảo luận tập trung để các thành viên cho ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp, các thành viên còn có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

Chương II.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN THƯ KÝ

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Lập kế hoạch hàng năm hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp (sau đây gọi là chương trình).

2. Dự trù kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp từ nguồn ngân sách của tỉnh.

3. Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Chương trình đối với các doanh nghiệp thuộc ngành mình quản lý, phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp các nội dung, kế hoạch và tiến độ thực hiện chương trình.

5. Thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp trong diện chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình.

6. Trình UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo chương trình.

Điều 4. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Thẩm tra các báo cáo, kết quả thực hiện, quyết toán kinh phí được hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia chương trình.

2. Quyết định mức kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và theo chương trình hỗ trợ của tỉnh.

Điều 5. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo tổ chức họp toàn thể 06 tháng một lần để nghiên cứu, xem xét các hồ sơ báo cáo tình hình của Ban thư ký, đồng thời kiểm tra, theo dõi và đôn đốc kịp thời việc thực hiện tiến độ. Từng thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Ban thư ký để tổng hợp.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

3. Phó trưởng Ban Chỉ đạo giúp việc cho Trưởng ban. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Chỉ đạo uỷ quyền Phó trưởng ban chủ trì tổ chức những cuộc họp bất thường và mời thành viên Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực có liên quan tham gia.

4. Văn bản kết luận của Ban Chỉ đạo sẽ được chuyển cho các cơ quan liên quan và Ban thư ký để tổ chức thực hiện.

5. Các uỷ viên Ban Chỉ đạo đảm nhiệm công việc do Trưởng ban Chỉ đạo phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban thư ký:

1. Ban thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chương trình, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác; chuẩn bị tài liệu và các nội dung liên quan phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo.

2. Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai tiến độ thực hiện kế hoạch, đồng thời tham mưu, đề xuất những biện pháp chỉ đạo thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể.

3. Làm đầu mối liên lạc thường xuyên giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các cơ quan được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện triển khai chương trình.

4. Ban thư ký hàng tháng, hàng quý tổng hợp, lập báo cáo tình hình thực hiện, nêu những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện, đề xuất những kiến nghị, giải pháp và trình lên Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được đảm bảo thông qua nguồn ngân sách hoạt động khoa học công nghệ dành cho chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm.

2. Phụ cấp trách nhiệm:

- Trưởng ban, Phó trưởng Ban: 250.000 đồng/người/tháng;

- Ủy viên: 200.000 đồng/người/tháng;

- Ban thư ký: 150.000 đồng/người/tháng.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Điều 9. Ban Chỉ đạo, các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, gặp phải vướng mắc, các Sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3078/QĐ-UBND năm 2008 về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77