Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3024/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3024/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3024/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, đã được điều chỉnh bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 138/TTg-ĐMDN ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao khi tiếp nhận các đơn vị liên quan và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty phát điện; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

2. Công ty mẹ:

a) Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Phát điện 2.

b) Tên giao dịch tiếng Anh: POWER GENERATION CORPORATION 2.

c) Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVN GENCO 2.

d) Trụ sở chính: Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

đ) Vốn điều lệ của Tổng công ty Phát điện 2 do Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao sau khi có sự thống nhất của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

a) Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng, cơ khí điện lực;

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện;

- Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

b) Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính:

- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;

- Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;

- Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động.

c) Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ: Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ tại thời điểm thành lập:

- Công ty Thủy điện Quảng Trị;

- Công ty Thủy điện An Khê - KaNak;

- Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2;

- Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4;

- Ban Quản lý dự án Thủy điện 7.

7. Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn.

8. Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập:

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

- Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

- Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

- Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.

9. Các dự án đầu tư nguồn điện thuộc Tổng công ty Phát điện 2 tại thời điểm thành lập ghi trong Phụ lục kèm quyết định này.

Điều 2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

1. Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Kiểm soát viên; chấp thuận bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

3. Quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các công ty cổ phần; chuyển giao các công ty hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án có liên quan ghi tại khoản 6, 7, 8, 9 Điều 1 Quyết định này từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định giao vốn điều lệ cho Công ty mẹ theo quy định sau khi có sự thống nhất của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh vốn điều lệ cho Công ty mẹ trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5. Triển khai các thủ tục có liên quan đến bảo lãnh các khoản vốn vay nước ngoài cho các dự án đầu tư của Tổng công ty Phát điện 2, trước mắt trong vòng 3 năm kể từ khi Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 bảo đảm đủ nguồn trả nợ vay theo quy định, báo cáo Bộ Công Thương và các Bộ liên quan xem xét trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Ban Chỉ đạo NN về QH phát triển Điện lực quốc gia;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Kho bạc nhà nước;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN ĐIỆN DO CÔNG TY CON VÀ ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 QUẢN LÝ TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3024/QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Các dự án đang đầu tư

Công suất (MW)

Đơn vị quản lý dự án

Năm vận hành

1

Nhiệt điện Hải Phòng II

600

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

2012

2

Thủy điện Sông Bung 2

100

Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2

2014-2015

3

Thủy điện Trung Sơn

260

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

2016-2017

4

Thủy điện Sông Bung 4

156

Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4

2014

5

Nhiệt điện Ô Môn I#2

330

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ

2014

6

Nhiệt điện Ô Môn 3

750

2015

7

Nhiệt điện Ô Môn 4

750

II/2014

8

Thủy điện Thác Mơ MR

75

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

II/2014

 

Tổng cộng

3021

 

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 3024/QD-BCT

Hanoi , June 01, 2012

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT OF THE MOTHER COMPANY - POWER GENERATION CORPORATION 02

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No.187/2007/ND-CP, of December 27, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade, has been adjusted and supplemented by the Government’s Decree No. 44/2011/ND-CP, of June 14, 2011;

Pursuant to the Government’s Decree No. 111/2007/ND-CP,of June 26, 2007 on organization and management of state-owned corporations and transformation of state-owned corporations, independent state-owned companies, parent companies being state-owned companies upon the form of parent - subsidiary companies operating under the Law on Enterprise;

Pursuant to the Official Dispatch No. 138/TTg-DMDN, of February 03, 2012 of the Prime Minister on establishment of power generation corporations directly managed by the Electricity of Vietnam Group;

At the proposal of the Director of Officer organization,

DECIDES:

Article 1. Establishing the mother company – Power Generation Corporation 02, operates in the form of mother-daughter company, directly managed by Electricity of Vietnam Group (EVN) on the basis of organization, re-organization the One Member Limited Liability Company of Can Tho Thermal Power, dependent accounting power generation companies and management boards of power resource projects; and taking over the rights to represent the owner of state capital in some power generation companies under EVN which are operating under Enterprise Laws.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3024/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.025

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168