Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2998/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc điều chuyển tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ cho các công ty nhà nước đường bộ để đảm bảo giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2998/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2998/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ CHO CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐƯỜNG BỘ ĐỂ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu của nhà nước và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 3956/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2007 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ văn bản số 4757/BTC-TCDN ngày 22/4/2008 về việc phương án quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau khi cổ phần hóa các doanh nghiệp công ích ngành đường bộ;
- Theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3444/CĐBVN-GT ngày 25/8/2008 về việc phương án sắp xếp, sử dụng tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các doanh nghiệp đường bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển tài sản nhà nước là xe máy, thiết bị chuyên dùng sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ cho các công ty nhà nước đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, sử dụng để đảm bảo giao thông (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bàn giao tài sản theo đúng quy định tại Thông tư số 43/QLCS ngày 31/7/1996 về việc hướng dẫn việc tiếp nhận bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền và Thông tư số 122/TT-BTC ngày 18/10/2007 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/QLCS ngày 31/7/1996; báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện.

Các công ty nhà nước đường bộ được giao tài sản tổ chức tiếp nhận và thực hiện việc quản lý, sử dụng số tài sản nói trên đúng mục đích và đúng quy định hiện hành của nhà nước và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Khu Quản lý đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Tài Chính, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Tổng Giám đốc các Khu Quản lý đường bộ, Giám đốc các công ty cổ phần, các công ty nhà nước đường bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;          
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;        
- Lưu: VT, TC (02)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2998/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc điều chuyển tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ cho các công ty nhà nước đường bộ để đảm bảo giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6