Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 298/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 - 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 298/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 12/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

Số : 298/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***************

Hà Nội, ngày 12  tháng 3  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2007 - 2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 - 2008 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
 Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;               - VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ,
 các Vụ: TH, KTTH, NN, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2007 – 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NĂM 2007:

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối (20 doanh nghiệp):

- Công ty Ván dăm Thái Nguyên (thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam);

- Công ty MDF Gia Lai (thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam);

- Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang (thuộc Tổng công ty Rau quả nông sản);

- Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Hà Nội (thuộc Tổng công ty Rau quả nông sản);

- Công ty Mía đường Trà Vinh (thuộc Tổng công ty Mía Đường I);

- Công ty Chè Sông Cầu (thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam);

- Công ty Chè Mộc Châu (thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam);

- Công ty Chè Long Phú (thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam);

- Công ty Giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Công ty Xuất nhập khẩu súc sản và gia cầm Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Xí nghiệp Truyền giống và Phát triển chăn nuôi Thanh Ninh (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Xí nghiệp Truyền giống và Phát triển chăn nuôi Vinh (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Xí nghiệp Truyền giống và Phát triển chăn nuôi miền Trung (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Xí nghiệp Truyền giống và Phát triển chăn nuôi miền Nam (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi An Khánh (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Trung tâm Kỹ thuật truyền giống lợn (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi Mê Kông (thuộc Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi);

- Công ty Tư vấn đầu tư kỹ thuật cơ điện (thuộc Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi);

- Công ty Đường Kon Tum;

- Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi I.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối (3 doanh nghiệp):

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền giống gia súc lớn Trung ương (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định cà phê;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc thú y Trung ương 2.

3. Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá (8 Tổng công ty):

- Tổng công ty Dâu tằm tơ;

- Tổng công ty Mía đường I;

- Tổng công ty Mía đường II;

- Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tổng công ty Vật tư nông nghiệp;

- Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 4;

- Tổng công ty Muối;

- Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi.

4. Doanh nghiệp chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (8 doanh nghiệp):

- Công ty Lâm nghiệp Hoà Bình (thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam);

- Công ty Lâm nghiệp Đông Bắc (thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam);

- Công ty Lâm nghiệp La Ngà (thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam);

- Lâm trường Ba Tơ (thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam);

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng;

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải;

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà;

- Nhà xuất bản Nông nghiệp.

5. Doanh nghiệp phá sản (1doanh nghiệp):

Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thành phố Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Rau quả nông sản).

II. NĂM 2008:

Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá (4 Tổng công ty):

- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

- Tổng công ty Rau quả nông sản;

- Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam;

- Tổng công ty Chè Việt Nam./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 298/QĐ-TTg năm 2007 phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 - 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126