Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2940/SLĐBTXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: ***
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/SLĐTBXH

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN THANH HÓA

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH THANH HÓA

Căn cứ Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về: Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về lao động - TBXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1414/1997/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc Ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ công văn số 1009/BQLKKTNS&LĐ-DN ngày 06 tháng 12 năm 2008 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc ủy quyền cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các Khu công nghiệp;
Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Lễ Môn và Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Điều 2. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật lao động, điều tra tai nạn lao động xảy ra tại các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý khi được yêu cầu.

Theo dõi, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo về tình hình quản lý sử dụng lao động người nước ngoài thuộc quyền quản lý về Sở Lao động - TBXH tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những văn bản quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của KKT Nghi Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban QLKKT Nghi Sơn;
- Lưu VT+LĐVL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2940/SLĐBTXH ngày 26/12/2008 về Ủy quyền nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!