Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 291/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 291/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 12/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2003-2005

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã các năm 2003-2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 387/CP-NN ngày 04 tháng 4 năm 2003 ;
Xét đề nghị của Liên minh Hợp tác xã thành phố tại Tờ trình số 152/CV-LMHTX ngày 25 tháng 11 năm 2003 ; ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Viện Kinh tế ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005 của Liên minh Hợp tác xã thành phố (kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố có trách nhiệm :

- Chỉ đạo thực hiện Đề án trên theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác triển khai thực hiện việc đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,  Giám đốc các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Liên Minh HTX Việt Nam
- TT/TU, TT/HĐND TP, TT/UBND TP
- Văn phòng Thành Ủy và các Ban Đảng
- UBMTTQ/TP và các Đoàn thể TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT,
- Tổ CNN, VX, TM  
- Luu (CNN-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 291/2003/QĐ-UB phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53