Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2889/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 29/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2889/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỌN VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP NƯỚC ĐÁ TÂN SƠN LÀ ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Xét văn bản số 209/TCT-TC ngày 23/6/2003 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về việc đề cử nhân sự vào Ban Đổi mới Quản lý tại Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận cho Doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp nước đá Tân Sơn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn được tiến hành cổ phần hóa toàn bộ Doanh nghiệp trong năm 2003 và thành lập Ban Đổi mới và quản lý tại Doanh nghiệp, gồm các Ông-Bà sau đây:

1- Trưởng Ban : Trần Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ;

2- ủy viên thường trực : Võ Ngọc Xuân, Kế toán trưởng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ;

3- Các ủy viên khác :

- Lý Văn Sinh, Giám đốc Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn kiêm Bí thư Chi bộ ;

- Trần Huy Thăng, Phó phòng kế hoạch đầu tư Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ;

- Đoàn Thị Bích Loan, Kế toán Trưởng Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn ;

- Nguyễn Văn Trọng, phụ trách nhân sự lao động tiền lương kiêm Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn ;

- Đỗ Ngọc Minh, TT. Kỹ thuật, Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn bao gồm :

1- Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác cổ phần hóa của các Bộ-Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2- Xác định thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

3- Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.
4- Lập kế hoạch hoàn tất quy trình cổ phần hóa của đơn vị trong vòng 120 ngày báo cáo tiến độ xây dựng đề án cổ phần hóa hàng tháng của Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (số 177 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng.

5- Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3.- Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn sử dụng con dấu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các khoản mục chi tiết như Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn cho đến khi Đại hội cổ đông lần thứ nhất xong.

Điều 4.- Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Giám đốc Xí nghiệp Nước đá Tân Sơn, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN TW
Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Văn phòng Thành ủy
- Liên Đoàn Lao động TP
- TT. Ban Đổi mới QLDN/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2889/2003/QĐ-UB ngày 29/07/2003 về việc chọn và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp nước đá Tân Sơn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.719

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!