Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2884/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2884/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-TCKT ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Tờ trình số 838/TT-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 09 tháng 9 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ

- Tên giao dịch quốc tế: CANTHO MECHANICAL ELECTRICAL MACHINERY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: CT.MEM.CO

- Trụ sở chính: số 103 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất kinh doanh: các mặt hàng cơ khí, cơ khí giao thông, máy móc, nông nghiệp, phụ tùng các loại, các mặt hàng điện cơ, điện lạnh, điện tử, mạ kẽm các cấu kiện sắt thép và các loại khí phục vụ cho công nghiệp, y tế…;

- Sản xuất các loại giấy, sản phẩm bằng giấy và các loại bao bì khác, các loại sản phẩm bằng vật liệu composite;

- Sản xuất, thi công, xây dựng và lắp đặt các loại cầu đường giao thông;

- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các hệ thống phân phối khí Oxy phục vụ ngành y tế;

- Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng. Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà làm văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị và nhà ở;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 11.880.000.000 đồng (Mười một tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là 11.800.000.000 đồng, tương ứng với 1.188.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 534.600 cổ phần, chiếm 45,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 183.200 cổ phần, chiếm 15,42% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 470.200 cổ phần, chiếm 39,58% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.020 đồng/ cổ phần.

Cơ quan bán cổ phần: Công ty Chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Ưu đãi cho người lao động:

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 145 lao động trong doanh nghiệp là 183.200 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 168 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 150 người;

- Tổng số lao động dôi dư hưởng chế độ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và Nghị định số 155/2004/NĐ-CP: 18 người.

8. Chi phí cổ phần hóa: 200.000.000 đồng.

Giám đốc Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động, kinh phí lao động dôi dư, kinh phí đào tạo lại lao động theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động, chi phí cổ phần hóa, kinh phí lao đông dôi dư, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ LĐTB và XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND Tp. Cần Thơ,
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Hữu Hào

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2884/QĐ-BCN ngày 13/09/2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.226

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!