Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2012 ban hành quy chế tạm thời về xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2850/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 101 của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 753/TTr-SNV ngày 29 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng xét tặng lần thứ I năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC XÉT TẶNG DANH HIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này tạm thời quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức xét tặng tôn vinh; điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng; hồ sơ thủ tục, quy trình, thời gian xét tặng và tổ chức tôn vinh trao thưởng; quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh; nguồn kinh phí tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về xét tặng tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu).

Quy chế này không áp dụng xét tặng tôn vinh đối với các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã quy định; không áp dụng cho các doanh nhiệp, doanh nhân đã được tặng thưởng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam có thời gian 03 năm trở lại đây.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã Việt Nam; có tư cách pháp nhân; có tổ chức công đoàn; có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 03 năm trở lên.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ nhiệm Hợp tác xã (kể cả người nước ngoài) đồng thời là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu nguồn vốn doanh nghiệp, có quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục từ 03 năm trở lên.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức xét tặng.

1. Các đối tượng được quy định tại Điều 2 đảm bảo được các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Quy chế này được quyền đăng ký tham dự xét tặng.

2. Việc xét tặng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, đảm bảo tính tiêu biểu trên phạm vi toàn tỉnh và trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân, không hạn chế số lượng đối tượng tham dự, không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp và thành phần kinh tế.

3. Hội đồng xét tặng quy định điểm chuẩn để xét chọn.

4. Doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh phải đạt điểm chuẩn và đạt tối thiểu 2/3 phiếu tín nhiệm suy tôn của các thành viên Hội đồng dự họp xét tặng.

Điều 4. Các hành vi nghiêm cấm

1. Lập hồ sơ không trung thực để tham dự xét tặng, tôn vinh;

2. Lợi dụng danh hiệu đã được tôn vinh và giải thưởng đã được trao tặng để có hành vi vi phạm pháp luật;

3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc doanh nghiệp, doanh nhân tham dự và đóng góp kinh phí xét tôn vinh danh hiệu và lập giải thưởng;

4. Các hành vi vi phạm Quy chế tạm thời này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét chọn.

Các tập thể, cá nhân thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được tham dự xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Nam.

1. Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”

a) Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có thời gian hoạt động kinh doanh, kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 05 năm trở lên;

b) Hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký;

c) Thực hiện đúng pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, thuế, tài chính, an ninh trật tự, môi trường, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh;

d) Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững, có tốc độ tăng trưởng hằng năm của các chỉ tiêu cơ bản gồm: giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu); nộp thuế (nộp ngân sách) trên 2% so với mức tăng trưởng của các chỉ tiêu tương ứng hằng năm của tỉnh;

đ) Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước từ 15% trở lên;

e) Có thương hiệu sản phẩm hoặc công trình, sản phẩm được công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam;

g) Có chiến lược đầu tư phát triển, trung, dài hạn;

h) Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo; bảo vệ môi trường sinh thái. Không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công, mất an ninh trật tự, cháy nổ, tai nạn lao động gây chết người;

i) Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (đối với đơn vị có tổ chức đảng), Công đoàn và tổ chức quần chúng vững mạnh.

2. Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”

a) Có thời gian điều hành doanh nghiệp 03 năm trở lên và doanh nghiệp đó đạt các điều kiện, tiêu chuẩn quy định ở Khoản 1 Điều này;

b) Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có uy tín trong đơn vị;

d) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc cho xã hội;

3. Ưu tiên các doanh nghiệp, doanh nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên, các doanh nhân có đề tài nghiên cứu hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc cho xã hội.

Điều 6. Thời gian tổ chức xét tôn vinh và trao thưởng

Danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Nam được tổ chức xét tôn vinh 02 năm một lần và tổ chức trao tặng vào dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 của năm xét tôn vinh.

Điều 7. Thẩm quyền tổ chức xét tặng, trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Hội đồng xét tặng) và quyết định tặng danh hiệu.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức lễ trao tặng.

2. Chủ tịch Hội đồng xét tặng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng các tiêu chí chấm điểm theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Quy chế này và chủ trì họp xét chọn đảm bảo các nguyên tắc quy định.

Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) có trách nhiệm phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan giúp Hội đồng xét tặng xây dựng các tiêu chí chấm điểm thông qua Hội đồng xét tặng trước khi thực hiện; thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp tham dự trước khi đưa ra Hội đồng xét duyệt.

Điều 8. Hồ sơ đăng ký tham dự xét tặng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của doanh nghiệp, doanh nhân gồm:

a) Bản đăng ký của doanh nghiệp, doanh nhân (có phụ lục mẫu kèm theo);

b) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân (có phụ lục mẫu kèm theo);

c) Các báo cáo có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm toán tài chính và các văn bản xác nhận có liên quan đến các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Quy chế này (nếu có).

2. Hồ sơ tham dự xét chọn được lập thành 02 bộ, 01 gửi đến Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và 01 bộ gửi đến Hội Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 30 tháng 8 của năm tổ chức xét tặng danh hiệu (Riêng năm 2012 gửi trước ngày 15/9/2012).

3. Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) chủ trì phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và làm việc với các ngành có liên quan để thẩm tra, xác nhận thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, môi trường và các nghĩa vụ khác trước khi trình Hội đồng xét tặng.

Điều 9. Quyền lợi và trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân được tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

1. Quyền lợi.

a) Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam được tặng Bằng Công nhận và tặng phẩm giải thưởng;

b) Được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Được chọn tham gia đăng ký xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam;

d) Được ưu tiên trong đấu thầu và các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động thương mại theo quy định;

2. Trách nhiệm.

a) Sử dụng danh hiệu đúng mục đích;

b) Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đạt được.

Điều 10. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức xét, tôn vinh và tặng phẩm kèm theo danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam được trích chi từ nguồn kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Kinh phí chi Giải thưởng được chi từ nguồn kinh phí vận động đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu hợp pháp khác nhưng không trái với quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quy chế này.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN VINH DANH HIỆU

Điều 11. Quản lý Nhà nước về tôn vinh, trao thưởng danh hiệu

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý xét chọn, tôn vinh và sử dụng danh hiệu.

Điều 12. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn tôn vinh và cá nhân có quyền tố cáo những hành vi vi phạm trong quy chế này theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

2. Hội đồng xét tặng có trách nhiệm xem xét giải quyết, trường hợp cần thiết phải báo cáo UBND tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Sở Thông tin Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến Quy chế này trên các phương tiện truyền thông và tuyên truyền, biểu dương các trường hợp đã được tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Điều 14. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) chủ trì phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phổ biến Quy chế này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất bổ sung sửa đổi các điều, khoản không phù hợp và giúp UBND tỉnh ban hành Quy chế chính thức./.

 

PHỤ LỤC

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TẶNG DANH HIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU
(Kèm theo Quy chế tạm thời về tổ chức xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam )1

Mẫu số 01

Bảng đăng ký tham dự xét danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Mẫu số 02

Bảng đăng ký tham dự xét danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Mẫu số 03

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

 

1 Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

Mẫu số 01

TÊN ĐƠN VỊ
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………..,ngày …..tháng…..năm

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

BẢNG ĐĂNG KÝ

Tham dự xét danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ.....năm .......

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” năm .....

Tên đơn vị: ..................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Số điện thoại:.....................................................fax:.....................................

Địa chỉ email: ..............................................................................................

Ngày thành lập đơn vị:

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Sau khi nghiên cứu Quy chế xét tặng và tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam”. Đơn vị xin tự nguyện tham gia đăng ký xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ......năm .....

(Xin gửi kèm theo Hồ sơ thành tích tham dự)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

TÊN ĐƠN VỊ
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………..,ngày …..tháng…..năm

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Tham dự bình xét danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ.....năm .....

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” năm .....

Tên tôi là: .....................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................

Chức vụ hiện tại: .........................................................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................

Số điện thoại: Cơ quan: ............................. Di động:.................................

Tóm tắt quá trình công tác:

Sau khi nghiên cứu Quy chế xét tặng và tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam”. Tôi xin tự nguyện tham gia đăng ký bình xét danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ.......năm ......

(Xin gửi kèm theo Hồ sơ thành tích tham dự)

 

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Mẫu số 03

TÊN ĐƠN VỊ
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………..,ngày …..tháng…..năm

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Danh hiệu “ Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” Năm….

I. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: ……………………………..

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh: ………………….

- Địa chỉ:……………………………………

- Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………

- Email: ………………………………Webside: ……………………..

II. Thành tích đạt được trong 2 năm gần đây:

1. Những chỉ tiêu đạt được trong 2 năm gần đây

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm…

Năm…

So sánh

1

Vốn kinh doanh

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

 

 

 

5

Kim ngạch xuất khẩu

USD

 

 

 

6

Kim ngạch nhập khẩu

USD

 

 

 

7

Đóng góp ngân sách (các loại thuế)

Triệu đồng

 

 

 

8

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

9

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

10

Giải quyết việc làm cho LĐ mới trong Năm

Người

 

 

 

11

Tham gia các hoạt động xã hội

Triệu đồng

 

 

 

12

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu, hình thức cấp nhà nước doanh nghiệp đạt được trong 3 năm gần đây.

Doanh nghiệp xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 

Mẫu số 04

TÊN ĐƠN VỊ
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………..,ngày …..tháng…..năm

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Danh hiệu “ Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” Năm….

I. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: …………………………………………………………….

- Giới tính: ………………………………………………………………

- Chức vụ: ……………………………………………………………….

- Đơn vị công tác: ……………………………………………………….

- Chức năng, nhiệm vụ chính:………………………………………….

- Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………

II. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: ……………………………..

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh: ………………….

- Địa chỉ:……………………………………

- Điện thoại: …………………………..Fax:……………………………

- Email: ………………………………Webside: ……………………..

III. Thành tích đạt được trong 02 năm gần đây:

1. Cá nhân:

- Phẩm chất đạo đức: Thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách quy định của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội;

- Các hình thức được khen thưởng: từ Bằng khen trở lên cá nhân đạt được trong 3 năm trở lại đây.

2. Tập thể:

STT

Ch tiêu

ĐVT

Năm

Năm

So sánh

1

Vốn kinh doanh

Triu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triu đồng

 

 

 

3

Li nhun tc thuế

Triu đồng

 

 

 

4

T sut lợi nhun/doanh thu

 

 

 

 

5

Kim ngch xut khu

USD

 

 

 

6

Kim ngch nhp khu

USD

 

 

 

7

Đóng góp ngân sách (các loi thuế)

Triu đồng

 

 

 

8

S lưng CBCNV

Ngưi

 

 

 

9

Bình quân thu nhp đu người/tháng

Triu đồng

 

 

 

10

Gii quyết vic làm cho LĐ mới trong năm

Ngưi

 

 

 

11

Tham gia các hot động xã hội

Triu đồng

 

 

 

12

Đu tư cho đào to, đổi mới công nghệ

Triu đồng

 

 

 

a, Cùng tập thể lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên đạt được các chỉ tiêu trong 2 năm gần đây, như sau:

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu, hình thức doanh nghiệp và cá nhân đạt được trong 3 năm gần đây.

Tôi xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Xác nhận của doanh nghiệp

Người báo cáo

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2012 ban hành quy chế tạm thời về xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.10.62