Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2820/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 24/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2820/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN DOANH NGHIỆP KINH TẾ ĐẢNG THUỘC BAN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ THÀNH ỦY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần ;
Căn cứ Công văn số 1271-CV/TU ngày 29/5/2000 về việc “ủy quyền thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp Kinh tế Đảng” và Công văn số 778-CV/VPTU ngày 26 tháng 02 năm 2003 của Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 2818 /QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa ; Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ;

Xét tờ trình số 216/ĐMDN ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc xét chuyển thể cho Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

1- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).

- Tỷ lệ cổ phần của cán bộ - công nhân viên trong doanh nghiệp : 72,19% vốn điều lệ (trong đó được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 7,29% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông bên ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá là : 27,81% vốn điều lệ.

2- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa : 31/12/2001

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 103.033.597.351 đồng.

- Giá trị phần vốn ngân sách Đảng tại doanh nghiệp : 43.709.301.696 đồng.

- Giá trị phần vốn thuộc ngân sách Nhà nước tại doanh nghiệp : 442.458.384 đồng.

3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án) : 29.195 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi (theo phương án) : 875.850.000 đồng.

Điều 2.- Giao cho Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận hợp đồng với tổ chức tài chính trung gian để tổ chức bán 111.242 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 27,81% vốn điều lệ của Công ty

cổ phần).

Các đơn vị : Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và đơn vị tổ chức tài chính trung gian có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần

Công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 3.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ;

Tên giao dịch quốc tế : PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY ;

Tên viết tắt : PNJ ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sản xuất kinh doanh các ngành nghề như sau - Sản xuất, gia công và kinh doanh trang sức bằng vàng ; bạc ; đá quý, vàng miếng, vàng, bạc nguyên liệu.

- Dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý.

- Chiết nạp và kinh doanh gas.

- Kinh doanh xe máy.

- Cho thuê nhà.

- Liên doanh góp vốn.

Điều 5.- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 24/5/1994 của ủy ban nhân dân thành phố “Về việc thành lập doanh nghiệp Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận”,

sau khi Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các cơ quan sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy, Ban TC/TU
- TT/Ban ĐMQLDN. TP, Cục Thuế
- Sở LĐTB & XH, Cục Thống kê
- Kho bạc Nhà nước TP, Công an TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Mai Quốc Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2820/2003/QĐ-UB ngày 24/07/2003 về việc chuyển Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận doanh nghiệp Kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành Ủy thành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.551

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!