Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 270/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2009 ĐỢT III CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;
Căn cứ công văn số 1611/BTC-TCDN ngày 29/1/2011 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2009;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt III cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

STT

Tên doanh nghiệp

Xếp loại doanh nghiệp

1

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

A

2

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

A

3

Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc

B

4

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung

B

5

Tổng công ty Xây dựng đường thủy

C

6

Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải

B

7

Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT

B

8

Nhà xuất bản giao thông vận tải

B

9

Công ty Vận tải và Xây dựng

C

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam, Cảng hàng không miền Nam, Cảng hàng không miền Bắc, Cảng hàng không miền Trung, Xây dựng đường thủy; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải, Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải; Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty Vận tải và Xây dựng; Chủ tịch Công ty, Giám đốc Nhà xuất bản giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, TCCB, TC (M-05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 270/QĐ-BGTVT ngày 18/02/2011 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt III cho doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!