Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 268/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 268/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và Ban quản lý rừng, phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệm của địa phương và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng nông, lâm trường.

3. Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất cho từng nông trường, lâm trường phù hợp với Đề án sắp xếp đổi mới.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Đề án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, PTT Nguyễn Tấn Dũng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN các PCN,
Ban điều hành 112, các Vụ: NN, TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b), Trang 35

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 268/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

A. SẮP XẾP NÔNG TRƯỜNG:

1. Giữ nguyên, tiếp tục đổi mới và phát triển các nông trường sau:

- Công ty Nông công nghiệp 3-2;

- Công ty Rau quả 19/5;

- Công ty Cây ăn quả Nghệ An;

- Công ty Đầu tư và Phát triển chè Nghệ An;

- Công ty Đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu cà phê, cao su Nghệ An;

- Công ty Nuôi trồng thuỷ sản Trịnh Mên.

2. Chuyển thành công ty nông nghiệp các nông trường sau:

- Nông trường An Ngãi chuyển thành Công ty Nông nghiệp An Ngãi;

- Nông trường Xuân Thành chuyển thành Công ty Nông nghiệp Xuân Thành.

3. Sáp nhập Nông trường Sông Con vào Nông trường Vực Rồng và chuyển thành Công ty Nông nghiệp Vực Rồng.

B. SẮP XẾP LÂM TRƯỜNG:

1. Giữ nguyên, tiếp tục đổi mới và phát triển Công ty Lâm, nông nghiệp Sông Hiếu.

2. Chuyển thành công ty lâm nghiệp các lâm trường sau:

- Lâm trường Tương Dương chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Tương Dương;

- Lâm trường Con Cuông chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Con Cuông;

- Lâm trường Anh Sơn chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Anh Sơn;

- Lâm trường Yên Thành chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Yên Thành;

- Lâm trường Đô Lương chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Đô Lương;

- Lâm trường Quỳnh Lưu chuyển thành Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.

3. Tiếp tục củng cố, phát triển các Ban quản lý rừng hộ: Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp.

4. Chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ các lâm trường sau:

- Lâm trường Thanh Chương chuyển đổi thành Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương;

- Lâm trường Đại Huệ chuyển đổi thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đàn;

- Lâm trường Nghị Lộc chuyển đổi thành Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc.

5. Việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Vực Mấu huyện Quỳnh Lưu thực hiện theo quy định hiện hành./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 268/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.374

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!