Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

Số hiệu: 2655/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 24/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1996/TTr-STP ngày 07 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp,
- Sở Tư pháp;
- VCCI Đà Nẵng;
- Hiệp hội DNNVV thành phố;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Triển khai thống nhất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV); nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của DNNVV; giúp DNNVV sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của DNNVV; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV.

b) Đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao nhận thức cho DNNVV trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

b) Đáp ứng kịp thời nhu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho DNNVV và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

c) Giải quyết kịp thời các vướng mắc pháp lý cho DNNVV phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Xác định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành; đồng thời tăng cường sự tham gia, phối hợp của các tổ chức đại diện doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động cung cấp thông tin

a) Các sở, ban, ngành cập nhật thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, thông tin về chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

b) Biên soạn và phát hành sổ tay hoặc tờ gấp phổ biến về “Cơ chế, chính sách của thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2021-2025.

2. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

a) Khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2021-2022.

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022-2025.

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo chuyên đề cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2022-2025.

3. Hoạt động tư vấn pháp luật

a) Nội dung:

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố theo Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố.

b) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố trong việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình này.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

b) Sở Tài chính

Căn cứ quy định về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan; hằng năm, Sở Tài chính phối hợp tham mưu, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định bố trí dự toán kinh phí cho công tác xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trong phạm vi địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

- Trên cơ sở Chương trình này, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; hằng năm, vào thời điểm lập dự toán, trên cơ sở triển khai Chương trình hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ có tính chất chi thường xuyên của Chương trình, lồng ghép các nội dung có liên quan trong dự toán chi của ngành, đơn vị mình trước khi gửi Sở Tài chính tổng hợp. Trong khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp khi có yêu cầu.

2. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Chương trình này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


72

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75