Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 263/QĐ-TM-TTr năm 2006 về việc thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Sinh Lợi do Giám đốc Sở thương mại thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 263/QĐ-TM-TTr Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Sở Thương mại - Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Trung Việt
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ THƯƠNG MẠI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 263/QĐ-TM-TTR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SINH LỢI

GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Thanh tra, ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Thương mại, ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp và Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UB ngày 14/5/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-STM ngày 13/3/2006 của Giám đốc Sở Thương mại về thành lập Đoàn thanh tra công ty cổ phần Sinh lợi và kết luận thanh tra công ty cổ phần Sinh Lợi số 2647/BC-TM-TTr ngày 22/6/2006;
Xét đề nghị của Thanh tra Sở Thương mại ngày 23/6/2006
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số 41-03-000001 ngày 06/01/2006 của Sở Thương mại cấp cho Công ty cổ phần Sinh Lợi, địa chỉ số 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13 Quận 4, vì những lý do sau đây:

- Hồ sơ xin cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có thông tin gian dối do cố ý.

- Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 2. Công ty cổ phần Sinh Lợi phải đình chỉ ngay việc bán hàng đa cấp, đình chỉ việc tuyển dụng người tham gia mới và phải thực hiện trách nhiệm đối với người tham gia theo quy định hoặc bồi thường cho người tiêu dùng, người tham gia đối với các vụ việc phát sinh từ những giao kết trước ngày bị thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Thương mại dịch vụ, Quyền Chánh thanh tra Sở Thương mại và Giám đốc Công ty cổ phần Sinh Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

 

 Nơi nhận:
-Như trên.
-Cục QLCT Bộ TM.
-UBND/TP ( để báo cáo ).
-Sở TM, Sở TM&DL các địa phương.
-BGĐ Sở TMTP.
-Lưu VT; TTr ( Đ.30 ).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
Trương Trung Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 263/QĐ-TM-TTr năm 2006 về việc thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Sinh Lợi do Giám đốc Sở thương mại thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.893

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5