Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2537/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 10/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2537/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số /QĐ-UB ngày /7/2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn ;
Xét Tờ trình số 187/ĐMDN ngày 23/6/2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài gòn (Công ty Savico) như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 15.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 34,14% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ-công nhân viên trong doanh nghiệp : 46,98% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 2,91% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 18,88% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2001:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 50.973.280.265 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 5.646.236.414 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 4.365 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 130.950.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 28.330 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 18,88% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Riêng việc chuyển phần vốn góp của Công ty Lâm Viên 968.358.750 đồng trong liên doanh với Công ty Savico trước đây, trong phạm vi cơ cấu vốn của cổ đông bên ngoài, nhưng được phép thực hiện theo mức giá sàn (100.000 đồng).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Công ty Savico, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá cổ phần theo tinh thần công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn thành Công ty Cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài gòn ;

- Tên giao dịch quốc tế : Toyota east saigon Joint-Stock Company ;

- Tên gọi tắt : TESC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 507 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài gòn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Mua bán xe ô tô các loại và phụ tùng xe.

- Sửa chữa bảo hành, bảo trì các loại xe ô tô.

Điều 5. Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài gòn :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 5513/QĐ-UB-KT ngày 09/10/1997 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Xí nghiệp Dịch vụ ô tô Sài gòn và Quyết định số 6186/QĐ-UB-KT ngày 18/11/1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên và dời trụ sở của doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn, sau khi Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài gòn được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành, Giám đốc Công ty Savico, Giám đốc Xí nghiệp Toyota Đông Sài gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB
- VP/TU, Ban TC Thành ủy
- Thường trực BĐM QLDN/TP
- Sở LĐTB&XH, Cục Thuế TP
- Kho bạc NN TP, CATP
- Chi nhánh ngân hàng NN TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, TH, TM
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2537/2003/QĐ-UB ngày 10/07/2003 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Toyota Đông Sài Gòn thành Công ty cổ phần Toyota Đông Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214