Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2535/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 10/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2535/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE HƠI XE MÁY LIDOVIT THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số /QĐ-UB ngày /7/2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa ;
Xét Tờ trình số 186/ĐMDN ngày 23/6/2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bến Thành như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 15.000.000.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 30% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ-công nhân viên trong doanh nghiệp : 40% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 11,15% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 30% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2001:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 33.509.249.969 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 5.076.037.769 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 16.730 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 501.900.000 đồng.

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 3.340 cổ phần.

Phần giá trị được trả dần : 233.800.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 45.000 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Bến Thành, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit thành Công ty Cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit ;

- Tên tiếng Anh : Lidovit Trading & Industrial Joint-Stock Company ;

- Tên giao dịch : Lidovit Joint-Stock Co. ;

- Văn phòng chính (trụ sở chính) đặt tại : Lô D khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit kinh doanh các ngành nghề sau :

Sản xuất và kinh doanh các loại phụ tùng : ốc vít, bulong, soket, xích tải, xích cam, buzi, suppap các loại phù tùng xe hơi, xe máy, xe đạp và lắp ráp các loại xe máy, dụng cụ đồ cơ khí,...

Điều 5. Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước- Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit- có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành, Giám đốc Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB
- VP/TU, Ban TC Thành ủy
- Thường trực BĐM QLDN/TP
- Sở LĐTB&XH, Cục Thuế TP
- Kho bạc NN TP, CATP
- Chi nhánh ngân hàng NN TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2535/2003/QĐ-UB ngày 10/07/2003 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit thành Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!