Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 248/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 29/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 248/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 248/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH1O ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định Số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ "về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ";
Căn cứ Hiệp định vay vốn cho dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa Quỹ Hợp tác kinh tế Hải ngoại Nhật Bản và Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 30/3/1999;
Căn cứ Công văn 979/CP-QHQT ngày 20/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc "cơ quan đại diện Chính phủ vay tín dụng OECF cho chương trình tín dụng cho vay lại phát triển công nghiệp vừa và nhỏ ";
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án), để giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện Hiệp định vay vốn cho Dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa Quỹ Hợp tác kinh tế Hải ngoại Nhật Bản và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Ban Quản lý dự án được thay mặt Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định này; Ban Quản lý dự án có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng, Ban Quản lý dự án có biên chế từ 8 đến 10 người hoạt động theo Quy chế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý dự án và thường xuyên, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ thực hiện và các vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện dự án.

Điều 3: Ban Quản lý dự án có các nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Đại diện cho Ngân hàng Nhà nước tham gia các quan hệ pháp luật và trong các quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tài trợ Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), các doanh nghiệp, các cá nhân và tổ chức khác trong và ngoài nước trong phạm vi dự án.

2/ Phối hợp với JBIC, các cơ quan liên quan của Việt Nam và các Ngân hàng thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, tiến độ và các cam kết ghi trong Hiệp định vay vốn đã ký và những nội dung của Dự án đã được phê duyệt.

3/ Quản lý, điều hành và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Dự án.

4/ Tiếp nhận vốn và phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc trả nợ JBIC.

5/ Chuyển vốn cho vay lại đến các Ngân hàng thực hiện; hướng dẫn các Ngân hàng thực hiện, làm đúng quy trình, thủ tục của JBIC.

6/ Phê duyệt các khoản vay trị giá hơn 10 tỷ VND.

7/ Theo dõi, giám sát tình hình tài chính và kết quả cho vay của các Ngân hàng thực hiện; kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng quy định của JBIC và Ngân hàng Nhà nước.

8/ Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ dự án, báo cáo tài chính, thống kê kế toán và kiểm toán theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Hiệp định.

9/ Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10/ Thực hiện nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Dự án do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định 655/1999/QĐ-TCCB ngày 15/4/1999, Quyết định 719/QĐ-NHNN ngày 30/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản có liên quan khác trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Ban Quản lý dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 248/QĐ-NHNN ngày 29/03/2002 thành lập Ban quản lý dự án tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!