Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2473/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2473/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH SẠN CÔNG TƯ HỢP DOANH TRƯỜNG THÀNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Công văn số 2386/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết 4 Khách sạn công tư hợp doanh
Thái Bình, Phượng Hoàng, Thủ Đô, Trường Thành ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố (Công văn số 192/ĐMDN ngày 27/6/2003) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấm dứt hoạt động của Khách sạn công tư hợp doanh Trường Thành.

Điều 2.- Trả lại toàn bộ bất động sản ở số 111-117 đường Châu Văn Liêm, quận 5 (bao gồm khách sạn và quyền sử dụng đất) cho chủ tư nhân Khách sạn Trường Thành.

Điều 3.- Giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp với Chi Cục

Tài chính doanh nghiệp thành phố, Cục Thuế thành phố và chủ tư nhân

Khách sạn Trường Thành xác định phần vốn lưu động và giá trị phần tài sản do Nhà nước đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa tại Khách sạn Trường Thành để

Nhà nước thu hồi giá trị 50% vốn lưu động và giá trị đã đầu tư vào khách sạn (nếu có). Đồng thời, phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn động về quỹ tập trung, công nợ, thuế và lao động của Khách sạn Trường Thành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian thực hiện các nội dung tại Điều 2, Điều 3, trong vòng

2 tháng. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình giải quyết và báo cáo cho ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo ngay cho Thường trực ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết kịp thời.

Điều 4.- Chủ tư nhân Khách sạn Trường Thành, nếu tiếp tục kinh doanh khách sạn thì thực hiện các nghĩa vụ tài chính về thuế và đất đai theo quy định hiện hành.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký

quyết định. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 5, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thành phố liên quan và chủ tư nhân Khách sạn Trường Thành có

trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ(để báo cáo)
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo)
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, các PCT
- Chủ nhiệm VPTCD TP
- Viện Kinh tế TP, Sở Tư pháp
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ CNN, TM, PC
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc BìnhVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2473/2003/QĐ-UB ngày 04/07/2003 về việc chấm dứt hoạt động và giải quyết các vấn đề liên quan đến Khách sạn Công tư hợp doanh Trường Thành do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!