Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 2376/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2376/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP , ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg , ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 94/TTr-SCT ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Sở Công thương về việc thành lập Cụm Công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng với những nội dung sau:

1. Địa điểm thành lập: Tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, nằm ở phía Đông – Nam thị trấn, nằm hoàn toàn bên bờ Tây sông Trung.

- Phía Bắc, phía Tây giáp quốc lộ 1A;

- Phía Nam, Tây Nam giáp đường 242;

- Phía Đông giáp sông Trung.

2. Quy mô diện tích: 48,9ha

3. Danh mục các ngành nghề chủ yếu: Chế biến lâm sản, nông sản, công nghiệp lắp ráp đồ điện tử dân dụng, may mặc, sản xuất hàng tiêu dùng, …

4. Nhiệm vụ thành lập:

- Xây dựng Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng để tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư, bố trí khu vực sản xuất công nghiệp tập trung, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương, tạo hướng phát triển bền vững theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn;

- Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng trong cụm như đường giao thông, công trình cấp điện, công trình cấp thoát nước, mạng thông tin liên lạc, hệ thống xử lý nước thải, … đấu nối với các đầu mối hạ tầng bên ngoài cụm bảo đảm đúng quy phạm, quy chuẩn hiện hành.

5. Định hướng các phân khu chức năng trong cụm công nghiệp như sau:

- Khu ở tái định cư;

- Khu ở dành cho công nhân;

- Khu dịch vụ công cộng;

- Khu sản xuất, chế biến, lắp ráp;

- Khu cây xanh cảnh quan, khuôn viên.

Điều 2. Giao UBND huyện Hữu Lũng đề xuất lựa chọn Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng (đơn vị kinh doanh hạ tầng), trình UBND tỉnh phê duyệt để quản lý Cụm công nghiệp; Chỉ đạo đơn vị kinh doanh hạ tầng xây dựng dự án và huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng; tổ chức thực hiện tốt công tác vận động đầu tư vào cụm công nghiệp và các nhiệm vụ theo quy định tại điều 11 của Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy (2b);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, DN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.423
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155