Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2332/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 08/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2332/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Công an Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 261/TTr-/SKH-DN ngày 27/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Cục Trưởng Cục Thuế Quảng Trị, Ban Quản lý Khu KT-TM và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TV/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này đ­ược áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu khi thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quy chế này quy định trách nhiệm của bốn cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Cục Thuế Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi chung là thủ tục hành chính).

Tổ chức, cá nhân nhận các mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và bản kê khai thông tin đăng ký thuế tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ. 

Điều 3. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trât tự xã hội - Công an tỉnh là cơ quan tiếp nhận con dấu do cơ sở khắc dấu chuyển đến và trả kết quả đăng ký con dấu cho doanh nghiệp theo quy chế này.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đư­ợc hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với tr­ường hợp hồ sơ đăng ký đ­ược tiếp nhận thông qua mạng điện tử, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy để Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đối chiếu và lư­u hồ sơ.

a. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ­ ngày nhận đ­ược hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo gửi đến bộ phận một cửa tại Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế Quảng Trị, bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp) hoặc Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện) và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, luân chuyển nội bộ theo quy chế của ngành.

b. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ­ ngày nhận đ­ược thông tin về doanh nghiệp, Phòng Kê khai và Kế toán thuế thuộc Cục Thuế Quảng Trị thông báo mã số thuế cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Việc gửi nhận thông tin giữa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư,­ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Phòng Kê khai và Kế toán thuế thuộc Cục Thuế Quảng Trị tiến hành theo các ph­ương thức sau:

 - Nhận và gửi thông qua máy Fax

 - Nhận và gửi thông qua mạng điện tử

 - Nhận và gửi bằng giấy

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đ­ược con dấu, do cơ sở khắc dấu chuyển đến, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp.

Điều 5. Chế độ thông tin báo cáo:

Định kỳ một tháng một lần vào tuần đầu tiên của tháng sau, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo báo cáo kết quả đăng ký kinh doanh tháng trước trên địa bàn Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo cho Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư để tổng hợp báo cáo chung.

Định kỳ 3 tháng một lần, Sở Kế hoạch và Đầu t­ư chủ trì phối hợp với Cục Thuế Quảng Trị, Công an tỉnh và Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo tiến hành họp đánh giá công tác phối hợp giữa bốn cơ quan; hàng năm tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện theo Quy chế này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, h­ướng dẫn, giám sát kết quả thực hiện.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu t­ư có trách nhiệm: 

1. Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một địa điểm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong Sở Kế hoạch và Đầu t­ư.

2. Bố trí cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh đảm bảo năng lực, phẩm chất đạo đức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, các quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký dấu, bao gồm:

a. Thủ tục quy định về đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi nội dung ĐKKD theo h­ướng dẫn tại Thông tư­ số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư­ h­ướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

b. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư­ liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ­- Bộ Tài chính - Bộ Công an.

c. Thủ tục khắc dấu và đăng ký con dấu theo Công văn số 1869/C13(P3) ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc khắc dấu cho doanh nghiệp.

d. Trình tự, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính, lệ phí và các nội dung khác về ĐKKD, đăng ký mã số thuế và đăng ký con dấu.

4. Cung cấp mẫu hồ sơ giấy tờ và hướng dẫn quy trình thủ tục cho doanh nghiệp.

5. Thực hiện việc chuyển, nhận hồ sơ từ Sở Kế hoạch và Đầu t­ư đến Cục Thuế Quảng Trị và trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này. 

6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diên, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Cục thuế Quảng Trị, cơ quan Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.

7. Thu các loại lệ phí đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Hàng tháng bộ phận tiếp nhận trực tiếp lập tờ khai phí, lệ phí; thanh toán biên lai; nộp phí, lệ phí theo đúng chế độ quy định về phí, lệ phí của Nhà n­ước. 

8. Cung cấp tên doanh nghiệp theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để tránh sự trùng lặp tên, gây nhầm lẫn.

Điều 8: Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo có trách nhiệm:

1. Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một địa điểm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

2. Bố trí cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh đảm bảo năng lực, phẩm chất đạo đức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ, các quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký dấu bao gồm:

a. Thủ tục quy định về đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi nội dung ĐKKD theo h­ướng dẫn tại Thông t­ư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu t­ư hư­ớng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

b. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông t­ư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu t­ư- Bộ Tài chính - Bộ Công an.

c. Thủ tục khắc dấu và đăng ký con dấu theo Công văn số 1869/C13(P3) ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc khắc dấu cho doanh nghiệp.

 d. Trình tự, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính, lệ phí và các nội dung khác về ĐKKD, đăng ký mã số thuế và đăng ký con dấu.

 4. Cung cấp mẫu hồ sơ giấy tờ và huớng dẫn quy trình thủ tục cho doanh nghiệp.

5. Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra tên doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh, tránh sự trùng lắp tên doanh nghiệp khác.

6. Thực hiện việc chuyển, nhận hồ sơ từ Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đến Cục Thuế tỉnh và trả kết quả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

7. Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Cục thuế tỉnh, cơ quan Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.

8. Thu các loại lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Hàng tháng Bộ phận tiếp nhận trực tiếp lập tờ khai phí, lệ phí; thanh toán biên lai; nộp phí, lệ phí theo đúng chế độ quy định về phí, lệ phí của Nhà n­ước.

Điều 9: Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

1. Thực hiện thông báo kết quả mã số thuế cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diên theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

2. Lưu hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp đã cấp mã số thuế để phân công quản lý doanh nghiệp cho các cơ quan thuế thực hiện.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để giải quyết kịp thời những v­ướng mắc, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về đăng ký thuế. 

Điều 10. Công an tỉnh có trách nhiệm: 

1. H­ướng dẫn trình tự, thủ tục và cung cấp các mẫu giấy tờ có liên quan đến khắc dấu, đăng ký mẫu dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu t­ư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để thống nhất h­ướng dẫn cho doanh nghiệp làm thủ tục.

2. H­ướng dẫn các cơ sở làm nghề khắc dấu đ­ược trực tiếp nhận hồ sơ để khắc dấu và chuyển con dấu kèm theo bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đến Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh chậm nhất tr­ước 01 ngày làm việc so với "Giấy hẹn trả dấu" để kiểm tra, đăng ký l­ưu chiếu, trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư­, Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để giải quyết kịp thời những vư­ớng mắc, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về đăng ký dấu. 

Điều 11. Trong quá trình giao nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và Phòng Kê khai và Kế toán thuế - Cục Thuế Quảng Trị phải mở sổ giao nhận ghi chép từng loại hồ sơ và ký giao nhận để tiện theo dõi, tránh thất lạc hoặc làm mất hồ sơ của doanh nghiệp.

 Địa chỉ điện thoại liên lạc:

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư­: (0533).853.301- 555.414

 - Cục Thuế Quảng Trị: (0533).852022- 852023

 - Công an tỉnh: (0533).890400- 890480; Fax: 053 890480 
 - BQL Khu KT-TM Lao Bảo: (0533).777.755

Chương IV:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Cục Thuế Quảng Trị, Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ thì được xét khen thưởng theo quy định của nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế này, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành 

Sở Kế hoạch và Đầu tư­ chủ trì; Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Cục Thuế Quảng Trị, Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký dấu cho doanh nghiệp; nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhân sự để triển khai thực hiện tốt Quy chế này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư­ là cơ quan thư­ờng trực. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của địa phư­ơng và quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định ./. 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2332/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 về Quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.957

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!