Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 223/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Trung do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 223/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI MIỀN TRUNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MIỀN TRUNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (các Công văn số 1115/CV-ĐMDN ngày 11 tháng 12 năm 2003 và số 1132/CV-ĐMDN ngày 16 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 12 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Chi nhánh: 40,63 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Chi nhánh: 8,37 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 3349/QĐ-TCKT ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 31.645.776.450 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Chi nhánh là 4.073.107.739 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 165 lao động trong Chi nhánh là 16.410 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 492.300.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 11 lao động nghèo là 2.977 cổ phần, trị giá 208.390.00 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Chi nhánh, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan chức năng của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Trung,

- Tên giao dịch quốc tế : CONSTRUCTION AND INVESTMENT OF CENTRAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : CEVICO;

- Trụ sở tại : Lô 8-9-10 E1, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng, công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, công trình đường dây và trạm biến áp, công trình cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ;

- Đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng, nhà đất;

- Sản xuất, kinh doanh thiết bị, kết cấu thép, vật liệu xây dựng;

- Tư vấn đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ, phương tiện vận tải; kinh doanh khách sạn, du lịch, lữ hành; đại lý ký gửi và vận tải hàng hoá;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Trung là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Trung theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Chi nhánh cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND tỉnh Đà Nẵng,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Trung thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng miền Trung do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.499
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69