Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2006/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2006/QĐ-BTS

Hà nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THUỶ SẢN HẠ LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản ;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức , quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-TTg ngày 09/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long, gồm những nội dung sau:

1- Công ty mẹ được thành lập trên cơ sở các đơn vị :

- Văn phòng Tổng công ty Thủy sản Hạ Long,

- Cảng cá Hạ Long,

- Công ty Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch,

- Các Chi nhánh tại Thành phố Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh,

- Trung tâm Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp Tân Thành,

- Trường Trung cấp nghề Hạ Long

Công ty mẹ là Công ty Nhà nước,có tư cách pháp nhân,con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng theo quy định của pháp luật .Công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư tại các Công ty con và các Công ty liên kết.

Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ ; mối quan hệ giữa Công ty mẹ với đại diện chủ sở hữu Nhà nước; mối quan hệ về tổ chức quản lý, hoạt động của Công ty mẹ và giữa Công ty mẹ với các Công ty con , Công ty liên kết thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ .

2 -Tên gọi của Công ty mẹ: TỔNG CÔNG TY THUỶ SẢN HẠ LONG.

Tên giao dịch quốc tế : HẠ LONG FISHERIES CORPORATION.

Tên viết tắt : HA LONG FISCORP

3 -Trụ sở chính của Công ty mẹ đặt tại : Số 409 Lê Lai , Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

4 -Công ty mẹ có nhiệm vụ chính là : Khai thác hải sản, dịch vụ hậu cần cho nghề cá, hợp tác với nước ngoài để phát triển sản xuất kinh doanh ; thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện trực tiếp chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết.

5 -Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

- Khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần cho nghề cá,

- Nuôi trồng và dịch vụ cho nuôi trồng thuỷ sản; thu mua,chế biến thuỷ sản, nông sản, lâm sản, khoáng sản.

- Xuất nhập khẩu hàng hoá, vật tư kỹ thuật, thương mại thuỷ sản. Dịch vụ chuyển khẩu, vận tải đường biển và đại lý vận tải.Dịch vụ vận tải hàng hoá thuỷ bộ, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý môi giới và cung ứng tàu biển.

- Kinh doanh nhiên liệu bao gồm: Khí đốt hoá lỏng, xăng dầu, nhớt các loại.

- Thiết kế, cải hoán, sửa chữa, đóng mới các phương tiện thuỷ; khai thác và phá dỡ tàu cũ. Lắp rắp xe tải nhẹ, xe bảo ôn, xe đông lạnh.

- Hợp tác xuất khẩu lao động ra nước ngoài; kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.

- In và sản xuất bao bì,

- Kinh doanh, đầu tư cho thuê văn phòng, nhà xưởng,

- Đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh,

- Sản xuất, kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm .

6 - Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ gồm :

- Hội đồng quản trị,

- Ban Kiểm soát,

- Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng,

- Các phòng ban chức năng, nghiệp vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc,

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh.

7-Vốn điều lệ của Công ty mẹ: Là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long tại thời điểm ngày 01/01/2006 sau khi đã thoả thuận với Bộ Tài chính.  

Điều 2 . Công ty con và Công ty liên kết :

Công ty mẹ có các Công ty con và các Công ty liên kết sau đây :

1. Công ty Con :

Là các Công ty cổ phần có cổ phần của Công ty mẹ trên 50% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Hạ Long

Công ty cổ phần Khai thác và Dịch vụ Khai thác Thuỷ sản Hạ Long,

2. Công ty liên kết :

Gồm các công ty có cổ phần, có vốn góp của Công ty mẹ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 50% vốn điều lệ được tổ chức theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.Cụ thể:

- Các công ty cổ phần :

+ Công ty cổ phần Chế biến Thuỷ sản Hạ long - Công ty mẹ nắm 48% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Xây lắp Hạ Long - Công ty mẹ nắm 28,9% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Vật tư Hạ Long - Công ty mẹ nắm 45,14% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Thực phẩm Hạ Long - Công ty mẹ nắm 20% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Dịch vụ và Xuất Nhập khẩu Hạ Long - Công ty mẹ nắm 20% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Dịch vụ Nuôi trồng Thuỷ sản - Công ty mẹ nắm 40% vốn điều lệ,

+ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hạ Long – Công ty mẹ nắm 24,3% vốn điều lệ.

- Công ty liên doanh :

+ Công ty liên doanh gỗ dăm HATAICO - Công ty mẹ nắm 23,529% vốn điều lệ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Ôtô Hải phòng Benden – Công ty mẹ nắm giữ 49% vốn điều lệ

Điều 3. Công ty mẹ và các Công ty con, các Công ty liên kết có trách nhiệm thừa kế các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, các công ty thành viên trong thời gian trước khi chuyển đổi.

Điều 4 . Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Hạ Long có trách nhiệm:

1- Xây dựng Quy chế Tài chính của Công ty mẹ báo cáo Bộ Thuỷ sản xem xét đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt .

2- Thực hiện việc đăng ký kinh doanh, khắc dấu và các công việc khác để hình thành tổ chức của Công ty mẹ và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ cho đến khi Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm các chức danh của ban lãnh đạo mới cho Công ty mẹ.

3- Thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi để hình thành các Công ty Con, Công ty liên kết .

Điều 5 . Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ,Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

 

KT/BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2006/QĐ-BTS ngày 01/12/2006 về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long do Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.374

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!