Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2002/QĐ-UB cấp vốn hoạt động cho Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 12/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CẤP VỐN HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TY SẢN XUẤT-KINH DOANH XUẤT-NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Công văn số 620/KHĐT-KT ngày 20 tháng 02 năm 2002 về hợp tác đầu tư Khu công nghiệp Trảng Bàng ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Chấp thuận cấp vốn hoạt động cho Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình với số tiền 05 (năm) tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. - Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn cấp nêu tại Điều 1 đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định.

Điều 3. - Giao Sở Tài chánh - Vật giá thành phố lập thủ tục cấp và hướng dẫn Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình hạch toán tăng vốn Nhà nước vốn theo quy định.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hủy bỏ Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Công ty Sản xuất-Kinh doanh xuất-nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TT. UBND/TP
- VP HĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Hội đồng Quản lý Quỹ ĐTPTĐT
- Tổ TM (2b), CNN, TH
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2002/QĐ-UB cấp vốn hoạt động cho Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170