Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 03/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 31 tháng 03 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (công văn số 103/CV-HĐQT ngày 23 tháng 03 năm 1999), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Khí công nghiệp - Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

- Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng Việt Nam), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 71,20% vốn điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 28,80% vốn điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Công ty Khí công nghiệp (Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày10 tháng 02 năm1999 và Quyết định số 48/QĐ -HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 1999 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về xác định giá trị Công ty Khí công nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1998 để cổ phần hoá ):

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 12.412.192.295 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:

3.323.812.298 đồng

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 22.281 cổ phần ( gồm 204 người ); tổng giá trị ưu đãi cho người lao động là 668.430.000 đồng; trong đó tổng số cổ phần mua theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả chậm: 833 cổ phần (gồm 06 người).

Điều 2. Chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp kể từ ngày 01 tháng 04 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Khí công nghiệp.

- Tên giao dịch quốc tế: INDUSTRIAL GAS COMPANY,

viết tắt là THANH GAS

- Trụ sở đặt tại : Thanh Am, thị trấn Đức Giang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Khí công nghiệp kinh doanh ngành nghề :

- Sản xuất kinh doanh các loại khí công nghiệp ( bao gồm ô xy, ny tơ dạng lỏng và dạng khí, các bon nic, a xêtylen, argon và các loại khí hỗn hợp..)

- Chế tạo các thiết bị áp lực: téc siêu lạnh, van chai ô xi, van công nghiệp, các cấu kiện thép, thùng tháp công nghiệp...

-Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Khí công nghiệp là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Hoá Chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Khí Công nghiệp tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Khí công nghiệp có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Khí công nghiệp .

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam và Giám đốc Công ty Khí công nghiệp chịu trách nghiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 7,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,-
- Tổng CụcQLV&TSNN tại DN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công đoàn Công nghiệp VN,
- CTy Cổ phần Khí công nghiệp ,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/1999/QĐ-BCN ngày 03/05/1999 về việc chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.689

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!