Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Duyên Hải thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 217/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 217/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ DUYÊN HẢI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ DUYÊN HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tại Công văn số 896/CV-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2003 và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Cơ khí Duyên Hải thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Cơ khí Duyên Hải, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải

- Tên viết tắt : Công ty Cơ khí Duyên Hải;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : DUYENHAI MECHANICAL LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt : DMC Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : Số 14 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Vốn điều lệ của Công ty :

66.600.000.000 đồng. ( Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất, kinh doanh thiết bị, máy móc, phụ tùng công nghiệp, hộp giảm tốc các loại, khung nhà xưởng và kết cấu thép xây dựng;

- Sản xuất, kinh doanh thép cán xây dựng, thép hình, phá dỡ tàu cũ;

- Xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật .

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, địa chỉ số 2 Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Cơ khí Duyên Hải

Điều 6. Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí Duyên Hải, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Duyên Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước TW,
- UBND Tp.Hải Phòng,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty TNHH CK Duyên Hải .
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Duyên Hải thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Duyên Hải do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145