Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 216/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM-HUNGARI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện tại Công văn số 32/CV-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hungari, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hungari (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện phê duyệt và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hunggari

- Tên viết tắt : Công ty Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hunggari;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : VIETNAM-HUNGẢRI ELẺCTIC MACHINERY MANUFACTURING LIMITED COMPANY.

- Tên viết tắt : VIHEM Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : Khối 7A, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi: 21.436.434.100 đồng.

 ( Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi tư ngàn, một trăm đồng)

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Thiết kế, chế tạo, bán buôn, bán lẻ các loại động cơ điện, máy móc, thếi bị kỹ thuật điện, cơ khí dùng trong công nghiệp và dân dụng;

2. Thiết kế, thi công, lắp đặt các công trình thiết bị điện đến 35 KV;

3. Kinh doanh vật tư kỹ thuật điện, kim khí;

4. Dịch vụ sửa chữa thiết bị, máy móc kỹ thuật điện và tư vấn chuyến giao công nghệ chế tạo máy điện.

5. Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư phụ tùng máy móc;

6.Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tich công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, địa chỉ 41 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hunggari có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hunggari.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, Giám đốc Công ty Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hunggari, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế tạo Máy điện Việt Nam- Hunggari chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như Điều 6,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND Tp.Hà Nội
- Bộ trưởng Hoàng Trung Hải,
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Ban Đỏi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Công báo,,
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.205.153