Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 215/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Phổ Yên thành Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 215/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 12/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ PHỔ YÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Tờ trình số 523/MĐL-NN/CPH ngày 04 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Cơ khí Phổ Yên và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 05 tháng 12 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Cơ khí Phổ Yên (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.467.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm sáu bảy triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,02 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 48,98 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Cơ khí Phổ Yên tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 3144/QĐ-TCKT ngày 21 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 20.944.537.543 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 4.201.002.740 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 498 lao động trong Công ty là 26.776 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 803.280.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 105 lao động nghèo là 5.119 cổ phần, trị giá 358.330.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Cơ khí Phổ Yên thành Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên,

- Tên giao dịch quốc tế : PHOYEN MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt : FOMECO;

- Trụ sở đặt tại : Thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng, thiết bị, vòng bi, dụng cụ và các sản phẩm cơ khí khác;

- Sản xuất kinh doanh các loại phụ tùng ô tô, máy nông nghiệp, xe gắn máy, cân đĩa và các sản phẩm cơ khí khác;

- Lắp ráp các loại máy nông nghiệp, máy kéo và ô tô;

- Sản xuất kinh doanh bia hơi và nước giải khát có ga;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Cơ khí Phổ Yên tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cơ khí Phổ Yên có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí Phổ Yên và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Phổ Yên thành Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.893
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112