Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 214/2003/QĐ-BCN sửa đổi Quyết định 141/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất Quãng Ngãi thành Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 214/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 12/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 214/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/2003/QĐ-BCN NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT QUÃNG NGÃI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SÔNG TRÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (các Công văn số 1244/CV-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2003 và 1283/CV-TCNS ngày 11 tháng 12 năm 2003);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 141/2003/QĐ-BCN ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1về cơ cấu vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 11,03 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 80,08 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 8,89 %.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

2. Sửa đổi Điều 2 về tên gọi của Công ty cổ phần như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Hoá chất Quảng Ngãi;

- Tên giao dịch quốc tế : QUANGNGAI CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : QUACHEMCO.

3. Trong Quyết định số 141/2003/QĐ-BCN , tên gọi Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà được đổi thành Công ty cổ phần Hoá chất Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Công nghiệp Hoá chất Quảng Ngãi và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Quảng Ngãi,
- Công báo, 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 214/2003/QĐ-BCN sửa đổi Quyết định 141/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Công nghiệp Hoá chất Quãng Ngãi thành Công ty cổ phần Hoá chất Sông Trà do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.966
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235