Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 21/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 30/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (các Tờ trình: số 1390/RĐ ngày 18 tháng 9 năm 2003, số 1420/RĐ ngày 24 tháng 9 năm 2003 và số 476/RĐ ngày 28 tháng 3 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 02 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 79.150.000.000 đồng (Bảy chín tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 40,70 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 8,30 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2207/QĐ-TCKT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 271.753.745.473 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 79.148.478.026 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 1.352 lao động trong Công ty là 168.816 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 5.064.480.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và trợ cấp lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông,

- Tên giao dịch quốc tế: RANG DONG LIGHT SOURCES &VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: RALACO;

- Trụ sở chính: 87-89 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thuỷ tinh và các loại phích nước;

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

- Xuất nhập khẩu trực tiếp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thực hiện bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua tổ chức tài chính trung gian và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có trách nhiệm tiếp tục giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến công trình mở rộng Nhà máy Bóng đèn Rạng Đông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT, Nội vụ, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thuý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.980
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57