Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2078/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2078/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XE VÀ MÁY THÀNH PHỐ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ.

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ quyết định số 2077/QĐ-UB ngày 03/6/2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa ;
Căn cứ Kế hoạch số 1461/UB-CNN ngày 06/5/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của thành phố giai đoạn 2002-2005 ;

Xét tờ trình số 159/ĐMDN ngày 28/5/2003 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe và máy thành phố trực thuộc Sở Công nghiệp thành phố như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 28.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ vốn cổ phần Nhà nước : 51% vốn điều lệ

- Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho CB-CNV

trong DN (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 8,26% vốn điều lệ) : 36,8% vốn điều lệ

- Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 12,2% vốn điều lệ

2. Giá trị DNNN tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2001:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 33.233.865.676 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 15.760.487.844 đồng

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 23.125 cổ phần

Phần giá trị được ưu đãi : 693.750.000 đồng

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 4.625 cổ phần

Phần giá trị được vay trả dần : 323.750.000 đồng

Điều 2. Giao cho Công ty Xe và máy hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 34.160 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 12,2% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Sở Công nghiệp thành phố, Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Xe và máy thành phố và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố; danh sách gửi về Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Xe và máy thành phố.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe và máy thành phố thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Hữu Nghị ;

- Tên giao dịch quốc tế : FRIENDSHIP JOINT-STOCK COMPANY ;

- Tên gọi tắt : FRIENDCO ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 35 Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Xe và máy sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất kinh doanh phụ tùng xe đạp, xe gắn máy.

- Lắp ráp xe đạp, xe gắn máy và lắp đặt máy móc thiết bị khác.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp.

Điều 5. Công ty cổ phần Hữu Nghị :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Xe và máy thành phố có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 2825/QĐ-UB-KT ngày 29 tháng 8 năm 1994 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe và máy sau khi Công ty cổ phần Hữu Nghị được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Xe và máy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- TT/UBND thành phố
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT/BĐM-QLDN. TP
- Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế TP
- KBNN, Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN. TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc BìnhVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2078/2003/QĐ-UB ngày 03/06/2003 chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe và máy thành phố thành Công ty Cổ phần Hữu Nghị do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130