Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2077/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2077/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY XE VÀ MÁY THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét biên bản ngày 06 tháng 3 năm 2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xe và máy ;
Theo Thông báo số 136/ĐMDN ngày 05/5/2003 của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Công ty Xe và máy ;
Xét tờ trình số 159/ĐMDN ngày 28/5/2003 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2001 của Công ty Xe và máy thành phố để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 33.233.865.676 đồng (Ba mươi ba tỷ hai trăm ba mươi ba triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm bảy mươi sáu đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 15.760.487.844 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm sáu mươi triệu bốn trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm bốn mươi bốn đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

- Tài sản không cần dùng : 4.495.078.869 đồng

- Tài sản chờ thanh lý : 1.229.981.452 đồng

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xe và máy thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao Công ty Xe và máy thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức xử lý số tài sản ghi ở Điều 2 quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản này, Công ty Xe và máy thành phố có trách nhiệm tiếp tục bảo quản, không để xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Xe và máy thành phố và Giám đốc các Sở-Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- TT/UBND thành phố
- TT/BĐM-QLDN. TP
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Cục Thuế thành phố
- Chi cục TCDN. TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2077/2003/QĐ-UB ngày 03/06/2003 xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xe và máy thành phố do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.133

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!