Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2050/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2050/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2013; Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 967/TTr-SCT ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2013 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 06/6/2013, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Đề án bổ sung: "Tổ chức tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương mại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hòa 2013".

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương;

3. Kinh phí thực hiện: 90.000.000 đồng.

4. Nguồn kinh phí: Cân đối từ nguồn kinh phí thực hiện không tự chủ đã được giao từ đầu năm để thực hiện.

Điều 2. Căn cứ đề án được bổ sung nêu trên Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công thực hiện Đề án theo các nội dung, chương trình đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm khuyến công tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TC, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2050/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch khuyến công năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12