Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 205/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty Thép miền Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 205/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 03/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP LUYỆN KIM THUỘC CÔNG TY THÉP MIỀN NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (các Tờ trình số 3340/T-TC ngày 11 tháng 11 năm 2003 và 3524/T-TC ngày 01 tháng 12 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty Thép miền Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 19 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty Thép miền Nam (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thép Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 20,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 61,37 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 18,63 %.

- Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty Thép miền Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2594/QĐ-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 29.380.443.622 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 3.004.601.456 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 66 lao động trong Xí nghiệp là 12.530 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 375.900.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Thép miền Nam làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thép Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty Thép miền Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam,

- Tên giao dịch quốc tế: SOUTHERN INVESTMENT AND CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: SIC Co;

- Trụ sở chính: số 187 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Đầu tư xây dựng khu công nghiệp và khu dân cư;

- Khảo sát thiết kế quy hoạch;

- Thi công cầu đường, san lấp mặt bằng;

- Lắp đặt dây chuyền công nghệ hệ thống điện, nước công trình;

- Gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu phi tiêu chuẩn, thiết bị chịu áp lực và các thiết bị nâng hạ;

- Kinh doanh bất động sản, thép, vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Thép miền Nam tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Thép miền Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Thép miền Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đỗ Hữu Hào

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp Luyện kim thuộc Công ty Thép miền Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650
DMCA.com Protection Status