Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH HƯNG YÊN, GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 21/TTr-SKHCN ngày 22/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH HƯNG YÊN, GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh)

I. CĂN CỨ

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025”.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

a) Phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tỉnh;

b) Đặt ra những ưu tiên rõ ràng cho những hoạt động phù hợp với thực trạng khởi nghiệp đi mới sáng tạo tại địa phương nhm phát huy hiệu quả cao nhất;

c) Có khả năng lồng ghép các giải pháp triển khai kế hoạch vào các chương trình, đề án, dự án khác của tỉnh;

d) Đảm bảo tính cụ thể và khả thi về thời gian, phạm vi, lĩnh vực, khu vực triển khai thực hiện, sản phẩm, nguồn lực, kết quả dự kiến;

e) Đảm bảo độ tin cậy, hợp lý, hiệu quả;

f) Bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện. Các thông tin, số liệu báo cáo phải đảm bảo cụ thể, chính xác, có độ tin cậy cao;

g) Bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch trong suốt quá trình xây dựng, thực hiện.

III. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch

Tạo lập môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp ĐMST;

b) Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân, đặc biệt là các tập đoàn lớn trong và ngoài nước cùng với hỗ trợ của Nhà nước cho khởi nghiệp ĐMST;

c) Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đng về khởi nghiệp ĐMST;

d) Lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST thành công ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển slượng và chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST;

g) Tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp ĐMST từ tầng lớp học sinh, sinh viên tại các trường đại học;

d) Liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

e) Một số chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2020 thu hút được 100 tỷ đồng đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của tỉnh. Hỗ trợ khoảng 30 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Hỗ trợ phát triển ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Huấn luyện được 350 doanh nghiệp, 35 khóa huấn luyện, và khoảng 25 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, trung bình 5 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 70 doanh nghiệp được huấn luyện/năm.

Hỗ trợ đào tạo khoảng 20-30 huấn luyện viên khởi nghiệp/năm, khoảng 05 khóa đào tạo huấn luyện viên. Mỗi năm huấn luyện khoảng 50 nhà đầu tư.

IV. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Thông tin, tuyên truyền và các hot đng thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Cổng thông tin điện tử tnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các trường đại học, cao đẳng và các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Xây dựng chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên website của tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (nếu có)

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, cng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

c) Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khi nghiệp đổi mới sáng tạo và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, của Việt Nam và trên thế giới. 10 phóng sự/năm.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, trong giai đoạn 2017 - 2020.

d) Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp

- Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp.

- Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên: Thấp nhất 03 câu lạc bộ.

+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: 2017-2018.

- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tại tỉnh: 01 cuộc/năm.

+ Cơ quan thực hiện: Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hội doanh nghiệp trẻ, Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10 các năm 2018 - 2020.

+ Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, gặp gỡ, đối thoại, triển lãm, các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, cao đng, các câu lạc bộ khởi nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, trong giai đoạn 2017 - 2020.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưng về khởi nghiệp doanh nghiệp cho các đối tượng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai các khóa bồi dưng khởi sự doanh nghiệp theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đng trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Tchức đào tạo cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

3. Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trkhởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tăng cường triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020. Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020”. Nghiên cứu đề xuất triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ, tiếp cận công nghệ mới.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện các dự án khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối tượng hỗ trợ: Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm ktừ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

c) Hình thành vườn ươm doanh nghiệp và không gian làm việc chung nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp, các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các trường đại học, cao đng thành lập các vườn ươm doanh nghiệp và không gian làm việc chung trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh phương án mô hình vườn ươm doanh nghiệp và không gian làm việc chung của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

d) Khuyến khích thành lập và sử dụng các quỹ để thực hiện cho vay, tài trợ, hỗ trợ đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,...). Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách tài chính, thuế, đầu tư của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

đ) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

4. Tổ chức kết nối và hỗ trhoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh

a) Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan sở, ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kthuật, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, trong giai đoạn 2017 - 2020.

b) Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp; tìm kiếm và giới thiệu và kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2020.

c) Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành khác (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nng...) và một số đối tác quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Kinh tế, Ngoại vụ - Văn phòng UBND tỉnh, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, trong giai đoạn 2017 - 2020.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách tỉnh; đồng thời tiếp cận nguồn kinh phí Trung ương thông qua việc tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.

- Các nguồn tài chính hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, tổ chức được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí trong ngân sách của cơ quan, tổ chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, gồm các thành viên sau:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban.

- Phó Ban chỉ đạo thường trực: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phó Ban chỉ đạo: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo:

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

+ Mời: Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng một số trường đại học, cao đng trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.454

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9