Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 198/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI II SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Dịch vụ vận tải II trực thuộc Bộ Giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với những nội dung chính như sau :

1. Mục tiêu : thí điểm đổi mới tổ chức quản lý, chuyển từ liên kết hành chính giữa Công ty Dịch vụ vận tải II với các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sang cơ chế đầu tư tài chính là chủ yếu; tạo ra sự liên kết chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; cung cấp tốt hơn các dịch vụ thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các doanh nghiệp thành viên; tạo điều kiện tăng cường năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Nội dung chính của Đề án :

a) Đổi tên Công ty Dịch vụ vận tải II thành Công ty Vận tải đa phương thức, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau :

- Công ty mẹ (Công ty Vận tải đa phương thức) : là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Dịch vụ vận tải II, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Hải Phòng, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Bình Định, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Hà Nội, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Nghệ Tĩnh, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Phú Yên, Chi nhánh Dịch vụ vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Xuất nhập khẩu, Xí nghiệp Vận tải xếp dỡ.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ bao gồm : Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Công ty con có tư cách pháp nhân, tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

Công ty con là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ).

b) Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các Công ty con được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

c) Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Dịch vụ vận tải II.

Điều 2. Lộ trình chuyển Công ty Vận tải đa phương thức sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau :

a) Năm 2003 :

Thành lập Công ty mẹ và hình thành 2 Công ty con trên cơ sở cổ phần hoá Chi nhánh Dịch vụ vận tải Quảng Bình, Chi nhánh Dịch vụ vận tải Quảng Trị.

b) Năm 2004 :

- Hình thành 2 Công ty con trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Dịch vụ vận tải Bắc miền Trung, Xí nghiệp Dịch vụ vận tải Nam miền Trung.

- Bổ sung vốn nhà nước vào Công ty cổ phần Vận tải biển 2, để đảm bảo Nhà nước giữ cổ phần chi phối (trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp).

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải :

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm này.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

d) Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của Công ty mẹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : Giao thông vận tải, Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và
Phát triển doanh nghiệp,
- Công ty Dịch vụ vận tải II ,
- Công báo,
- VPCP : BTCN và các PCN, Vụ CN,
- Lưu : ĐMDN (5b),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/2003/QĐ-TTg ngày 24/09/2003 thí điểm chuyển Công ty Dịch vụ vận tải II sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.294

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!