Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 197/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 197/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại như sau:

1. Chuyển Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty nhà nước.

2. Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty cổ phần:

- Công ty Xuất nhập khẩu INTIMEX.

- Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ.

- Công ty Thực phẩm miền Bắc.

- Công ty Điện máy Hải Phòng.

- Công ty Điện máy và Kỹ thuật công nghệ.

- Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương (Vietrans).

- Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh (Vinatrans).

- Công ty Máy và Phụ tùng.

3. Cổ phần hoá: Công ty Kinh doanh và Sản xuất vật tư hàng hoá.

4. Bán hoặc giao cho tập thể người lao động: Công ty Vật tư tổng hợp Hải Hưng.

5. Sáp nhập hoặc bán, giao: Công ty Xuất nhập khẩu với Cămpuchia.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thương mại:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 152/2002/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại và Quyết định này.

2. Quyết định chuyển các công ty nêu tại các khoản 1 và 2 Điều 1 Quyết định này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định hiện hành.

3. Căn cứ thực trạng của doanh nghiệp và quy định hiện hành, quyết định hình thức sắp xếp phù hợp đối với các công ty nêu tại các khoản 4 và 5 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ: TH, KTTH, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). HL.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.464

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!