Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 196/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 196/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 196/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam:

Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam  là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn vốn nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Hoàng Thạch. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý của công ty mẹ gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con gồm:

a) Các công ty thực hiện cổ phần hoá năm 2006 - 2010, công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối: 10 công ty

- Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (năm 2006);

- Công ty Xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp Đà Nẵng (năm 2006);

- Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng (năm 2006); 

- Công ty Xi măng Hải Vân (năm 2007);

- Công ty Xi măng Hà Tiên 2 (năm 2008);

- Công ty Xuất nhập khẩu xi măng (năm 2008);

- Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng (năm 2008);

- Công ty Xi măng Hoàng Mai (năm 2009);

- Công ty Xi măng Tam Điệp (năm 2009);

- Công ty Xi măng Hải Phòng (năm 2010).

b) Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối: 12 công ty :

- Công ty cổ phần Xi măng Bút Sơn;

- Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

- Công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng;

- Công ty cổ phần Thạch cao xi măng;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bỉm Sơn;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bút Sơn;

- Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;

- Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát;

- Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng;

- Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Hoàng Thạch;

- Công ty liên doanh Bao bì xi măng Hà Tiên - Kiên Giang.

c) Thành lập các công ty cổ phần: cơ khí xi măng, xây lắp xi măng trên cơ sở tập trung năng lực cơ khí, xây lắp của các công ty xi măng của Tổng công ty.

3. Công ty  liên kết do công ty mẹ có vốn góp dưới 50% vốn điều lệ: 8 công ty.

- 4 công ty liên doanh với nước ngoài:

+ Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng;

+ Công ty Xi măng Nghi Sơn;

+ Công ty Xi măng Holcim Việt Nam;

+ Công ty TNHH bê tông Lafarge Việt Nam.

- 4 công ty cổ phần trong nước:

+ Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai;

+ Công ty cổ phần Bao bì xi măng Hoàng Thạch;

+ Công ty cổ phần  Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ;

+ Công ty cổ phần  Sông Đà 12.

4. Đơn vị sự nghiệp:

- Trường Cao đẳng kỹ thuật xi măng;

- Trung tâm đào tạo xi măng;

- Trung tâm phục hồi chức năng.

5. Việc bổ sung các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị sự nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

- Chỉ đạo và theo dõi việc thực hiện Quyết định này;

- Quyết định chuyển các công ty nói ở mục a điểm 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty  cổ phần theo quy định hiện hành.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam:

- Trình Bộ Xây dựng quyết định cổ phần hoá các công ty nói ở mục a điểm 2 Điều 1 Quyết định này.

- Xây dựng Đề án thành lập Công ty Tài chính xi măng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương
  và Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát  ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ: TH, KTTH, CN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Nguyễn Sinh Hùng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.196/2006/QD-TTg

Hanoi, August 29, 2006

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON TRANSFORMING THE VIETNAM CEMENT CORPORATION INTO ONE OPERATING AFTER THE PARENT - SUBSIDIARY COMPANY MODEL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to Law on State Enterprises dated November 26, 2003;
Pursuant to Law on Enterprises dated November 29, 2005;
Pursuant to Decree No. 153/2004/ND-CP dated August 9, 2004 of the Government on the organization and management of the State corporations and the transformation of the State corporations and independent State companies into ones operating after the parent - subsidiary company model;
At the proposal of the Management Board of the Vietnam Cement Corporation,

DECIDES:

To approve the Scheme on transforming the Vietnam Cement Corporation into one operating after the parent - subsidiary company model as follows:

1. The parent company - Vietnam Cement Corporation:

The parent company - Vietnam Cement Corporation shall be a State-owned company with its legal status and owned seal, the Charter on organization and operation; be allowed to open its account at


..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 196/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.539
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37