Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 195/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp thành Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 195/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 17/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Tờ trình số 860/TT-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 14 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 49,00 %;

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2592/QĐ-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 48.215.557.803 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 4.939.594.590 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 130 lao động trong Công ty là 22.951 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 688.530.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 11 lao động nghèo là 2.348 cổ phần, trị giá 164.360.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp thành Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp,

- Tên giao dịch quốc tế : INDUSTRIAL EQUIPMENT TRADE JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt : IETC;

- Trụ sở chính : số 467 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Mua bán, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng kim khí, kim loại mầu nguyên vật liệu, phụ tùng dụng cụ đo và thiết bị đo các loại, hàng điện máy, điện lạnh, thiết bị công nghiệp và các loại vật tư­ phục vụ cho sản xuất của Công ty;

- Sản xuất các loại bu lông ốc vít, các sản phẩm cơ khí, phụ tùng tiêu chuẩn cho các loại phư­ơng tiện vận tải và thiết bị công nghiệp;

- Cán kéo thép thông dụng và chuyên dụng, kim loại mầu; gia công lắp ráp, sản xuất các loại vòng bi và các sản phẩm cơ khí khác;

- Thực hiện các dịch vụ lắp đặt, bảo trì bảo d­ưỡng các mặt hàng vòng bi, palăng, cầu trục, dụng cụ đo, thiết bị đo và các thiết bị công nghiệp khác;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND TP Hà Nội.
- Ctcp Kinh doanh thiết bị CN .
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp thành Công ty cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504
DMCA.com Protection Status