Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2017 về kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 194/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kết luận s81-KL/TW ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Căn cứ Kết luận s65-KL/TW ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Bộ Chính trvề Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đng đầu tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tham gia các tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban thường trực.

2. Đng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên.

5. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

6. Đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

7. Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

8. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

10. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

11. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

13. Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.

14. Đồng chí Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên.

15. Đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

16. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.

17. Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

18. Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

19. Đồng chí Đào Quang Trường, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, trin khai thực hiện các chính sách, biện pháp để tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Ban Chỉ đạo có 02 Tổ công tác và Bộ phận điều phối giúp việc

Tổ công tác số 1: tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh;

Tổ công tác số 2: tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

Bộ phận điều phối giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Thành phần, nhiệm vụ của các Tổ công tác, Bộ phận điều phối do Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2, 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, TCCV, TCCB, PL, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b) Quân
75

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2017 về kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44