Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1938/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1938/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỐ ĐÔ KHỞI NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, giải pháp lớn đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 ”;

Căn cứ Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 ”;

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 ”;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 851/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; đơn vị hỗ trợ; các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; đơn vị tài trợ vốn; tổ chức nghiên cứu; cơ sở ươm tạo; tổ chức quốc tế; doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Các lực lượng lao động tại nông thôn, thành thị; các doanh nghiệp, doanh nhân; các học sinh, sinh viên, giảng viên, thanh niên,... trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

- Tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năng động và hiệu quả với sự tham gia, kết nối thường xuyên của các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lọi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

- Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn, phù hợp với nguồn lực và điều kiện của tỉnh. Tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tao.

- Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn tỉnh. Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, lực lượng lao động ở thành thị và nông thôn, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên, giảng viên, thanh niên,...

- Bằng nhiều hình thức phù hợp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Thành lập và hỗ trợ mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn. Phát triển Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, kết nối các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư để hỗ trợ khởi nghiệp.

- Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý chính sách thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó, xây dựng và ban hành 1-2 chính sách có liên quan để hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Phấn đấu 100% các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ các chính sách và ưu tiên sử dụng các hoạt động hỗ trợ của Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế.

- Phấn đấu 50-70% các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có khả năng thương mại hóa để trở thành động lực quan trọng xây dựng nền kinh tế sáng tạo của tỉnh; Hằng năm, hỗ trợ ít nhất 1-2 nhiệm vụ KH&CN cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN đã được nghiệm thu; Khởi nghiệp từ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được nghiệm thu (đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh).

- Ít nhất 50% học sinh phổ thông trung học và sinh viên các trường đại học, cao đẳng được đào tạo, tập huấn kiến thức và tư duy về đổi mới sáng tạo. Ít nhất 500 lượt tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đào tạo, tập huấn trên toàn tỉnh.

- Phấn đấu 50% các trường đại học, 30% các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, giảng viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí hợp pháp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc từ nguồn hợp pháp được duyệt khác theo phân cấp quản lý.

- Hỗ trợ ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 25 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thương mại hóa được sản phẩm. Trong đó, ít nhất 15% doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

- Phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề,... có câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo; 70% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tăng cường hoạt động hiệu quả Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; thu hút ít nhất 01-02 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Huế.

- 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

A. Các nhiệm vụ tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1. Cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế tiềm năng

- Đề án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2025; Phát triển hạ tầng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm công nghệ thông tin tập trung, .. .Phát triển Khu IT Park tại Khu đô thị An Vân Dương.

- Đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh về du lịch, y tế, giáo dục, giao thông vận tải và môi trường,...

- Xây dựng đề án Khu Công nghệ cao; trung tâm ươm tạo công nghệ để hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, quy hoạch xây dựng một số vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo,...

- Triển khai đề án phát triển công nghiệp nông thôn, đầu tư phát triển hệ thống cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn; Phát triển các khu công nghiệp kỹ thuật cao,...

- Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; phát triển hệ thống logictic gắn với các vùng kinh tế; Xây dựng đề án phát triển công nghiệp hóa dược; phát triển vùng nguyên liệu dược liệu,...

- Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch không gian phát triển văn hóa, phát triển các tuyến phố du lịch thương mại điển hình,...

- Phát triển các thiết chế y tế chuyên sâu, đầu tư phát triển y tế trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển các sản phẩm văn hóa truyền thống mang thương hiệu Huế,...

2. Xây dựng chiến lược và thể chế chính sách để phát triển các ngành trọng điểm, tạo môi trường thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Xây dựng chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh,...

- Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn đến 2030; Đề án xây dựng một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2030; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,...

- Xây dựng và triển khai: Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Trung tâm KH&CN của cả nước.

- Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó ưu tiên nguồn nhân lực công nghệ thông tin, công nghiệp kỹ thuật cao, lao động chuyên môn hóa,...

- Xây dựng các chương trình, chiến lược, và chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nghề truyền thống, phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình nông thôn mới kiểu mẫu,...; Chương trình trọng điểm phát triển dịch vụ, du lịch; Chương trình khuyến công, khuyến nông giai đoạn 2021-2025,...

- Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và phát triển công nghiệp. Đề án phát triển y tế thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Chương trình phát triển ứng dụng tiến bộ KH&CN của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Các cấp ủy Đảng xây dựng Nghị quyết chuyên đề về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021-2025.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm góp phần phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

- Các sở, ban, ngành cùng tham gia hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhở theo các chương trình chính sách của tỉnh đã ban hành...

B. Các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Hoàn thiện, nâng cấp và vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Xây dựng các chương trình truyền thông về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến và tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người lao động, học sinh, sinh viên, thanh niên.

2. Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, có sự kiện Ngày hội cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TECHFEST cố đô); hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của tỉnh tham dự TECHFEST Vùng, Quốc gia.

- Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh để lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng nhằm hỗ trợ ươm tạo thành các dự án khởi nghiệp phát triển.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối nhằm giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, giảng viên, thanh niên, người lao động, doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp,... với câu lạc bộ khởi nghiệp, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông.

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các sự kiện khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, kết nối, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, hỗ trợ tổ chức các sự kiện: hội thi, hội thảo, diễn đàn,... về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định.

- Phát triển cộng đồng cố vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên các doanh nhân thành công.

3. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Nghiên cứu vận hành có hiệu quả các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh (như Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế; Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế). Tùy theo nhu cầu của từng thời điểm, nguồn lực của địa phương và đề xuất với các bộ, ngành có liên quan để xây dựng và hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh, của khu vực và của cả nước.

- Phát triển các dịch vụ, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm các dịch vụ về: luật, tài chính, kế toán, thuế, cơ sở vật chất, tìm kiếm nhân sự,...

- Hình thành sàn giao dịch công nghệ, giúp doanh nghiệp kết nối cung cầu công nghệ, gắn với các nhiệm vụ KH&CN, phát triển thị trường KH&CN,...

- Tiếp tục hình thành các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng, các huyện, thị xã, thành phố Huế.

4. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, chính sách pháp luật về thuế, kiến thức pháp luật kinh doanh, marketing, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, các kiến thức về khởi nghiệp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, như: cho cán bộ quản lý nhà nước, giảng viên, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh.,...về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

- Xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở.

- Tổ chức tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp.

- Nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ về đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của người lao động, các hội viên, đoàn thanh niên, sinh viên, giảng viên... trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu ươm tạo các sản phẩm KH&CN có tiềm năng để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp KH&CN.

5. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp

- Hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn, đào tạo và nhà đầu tư về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy sự hợp tác, liên kết giữa ba nhà, gồm: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hỗ trợ theo chuỗi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh, thương mại hóa và tăng trưởng).

- Thành lập các đoàn ra, đoàn vào để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước; Tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực và các tỉnh, thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động cũng như các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp.

- Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công.

6. Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN đã được nghiệm thu để phát triển thành các sản phẩm khởi nghiệp (đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh).

- Nghiên cứu đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cấp tỉnh,...với các sản phẩm có khả năng thương mại hóa để góp phần hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ dưới dạng nhiệm vụ KH&CN (cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở) để phát triển một số ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp vùng hoặc quốc gia thành các sản phẩm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp KH&CN. Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng.

- Hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ về thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp như về đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện), chữ ký số công cộng, hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới, hỗ trợ chi phí thuê kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ chi phí vay vốn ban đầu đối với doanh nghiệp khởi nghiệp. Rà soát các thủ tục về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành lập doanh nghiệp.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đi vào thực chất và hiệu quả

- Gắn hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với khởi sự kinh doanh, những ý tưởng khởi sự kinh doanh có tiềm năng được lựa chọn càn áp dụng các chính sách hỗ trợ như các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức các cuộc thi khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các huyện, thị xã, thành phố Huế; Gắn việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, với cuộc thi khởi nghiệp tại các tổ chức, như Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp, trường,...

- Đẩy mạnh đầu tư vào KH&CN và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, sáng chế thông qua các nhiệm vụ KH&CN, tăng cường kết nối những ý tưởng sáng tạo, những sáng chế từ nghiên cứu khoa học với cộng đồng doanh nghiệp.

- Tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. Cần đặt các doanh nghiệp tham gia đổi mới sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu nhà nước nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua dự án KH&CN, như mô hình thử nghiệm hoặc dự án hỗ trợ nâng cao khả năng thương mại hóa sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp để đầu tư vốn ban đầu cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

- Khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông.

2. Xây dựng chính sách hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ, nhân rộng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Xây dựng và ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030.

- Khuyến khích sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để tài trợ, hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị trường, cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các chương trình hỗ trợ ứng dụng KH&CN vào doanh nghiệp.

- Rà soát các thủ tực về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp theo hướng cắt giảm các thủ tực hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành lập doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Huế có hàm lượng công nghệ cao.

- Triển khai mô hình liên kết 3 bên giữa chính quyền - trường học - doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

3. Phát triển tài sản trí tuệ và thị trường KH&CN để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Đẩy mạnh hoạt động đăng ký, bảo hộ và khai thác các sáng chế/giải pháp hữu ích trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động như: tổ chức cuộc thi sáng chế; các giải thưởng KH&CN, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật; hỗ trợ các mô hình khai thác sáng chế/giải pháp hữu ích và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên các kết quả nghiên cứu KH&CN,...hỗ trợ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới; hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản trên địa bàn; hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của đặc sản địa phương ra nước ngoài.

- Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng nghề, các đặc sản, sản phẩm chủ lực địa phương, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn. Hỗ trợ cải thiện khả năng thương mại hóa sản phẩm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn gắn với ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm,...

- Hình thành và phát triển hệ thống các tổ chức KH&CN thích hợp. Sớm xây dựng thành công khu ươm tạo công nghệ, thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KH&CN trong các trường thuộc Đại học Huế. Chuyển đổi các tổ chức KH&CN có tiềm năng công lập sang doanh nghiệp KH&CN, trước hết là hỗ trợ các trường thuộc Đại học Huế chuyển đổi một số tổ chức KH&CN sang mô hình doanh nghiệp KH&CN.

- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

- Kết nối các bên tham gia vào thị trường KH&CN, tạo sự kết nối giữa nhà khoa học của đơn vị nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, phân phối, thương mại.

- Tổ chức, tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quốc gia và quốc tế liên quan đến sáng tạo, khởi nghiệp nhằm kết nối tương tác hệ sinh thái giữa các địa phương và các quốc gia khác nhau.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khởi nghiệp

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia và triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp theo nhiệm vụ được giao

- Phối hợp, liên kết để huy động nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển.

- Các hoạt động truyền thông, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh, hay khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... cần thu hút nhiều tổ chức sự nghiệp và đoàn thể cũng như các địa phương và doanh nghiệp tham gia. Trên các phương diện như tổ chức các hội thi khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp tham gia trên các nhóm ngành nghề có tiềm năng... nhất là khai thác các lợi thế của cố đô Huế.

- Hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng,...hình thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Khuyến khích đưa các chương trình giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (chương trình bắt buộc và tự chọn) vào các trường đại học, cao đẳng (đối với tất cả các chuyên ngành).

- Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng; tạo nguồn ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ các trường trở thành đầu vào ươm tạo trong các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện đề án được bố trí từ ngân sách của tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ (có sử dụng nguồn ngân sách) lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động của đề án áp dụng theo các quy định hiện hành và Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về các chủ trương, chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới từ Trung ương, đặc biệt từ Bộ Khoa học và Công nghệ để tham mưu triển khai Đề án có hiệu quả.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban điều hành hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, dẫn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt cho cán bộ, công chức viên chức, cán bộ tư vấn,...

- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh theo quy định.

- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở liên quan đến hỗ trợ, phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham gia các sự kiện khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nội dung đào tạo liên quan đến kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, chú trọng hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan phân bổ kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện hằng năm theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đưa tin và truyền thông các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo chức năng.

- Nghiên cứu triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp các công cụ, nền tảng về ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn cho học sinh về tư duy đổi mới sáng tạo và các kỹ năng làm việc trong môi trường sáng tạo.

- Xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức các cuộc thi cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông về ý tưởng sáng tạo.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các giáo viên khối học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trong Đề án này và các nội dung trong Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Viện Nghiên cứu phát triển

- Nghiên cứu vận hành Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế hoạt động có hiệu quả, nhằm phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

- Triển khai các chương trình kết nối, thúc đẩy và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu đề xuất các nội dung nhằm thực hiện các giải pháp đề ra có hiệu quả.

7. Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và phát triển tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho các đoàn viên thanh niên.

- Lồng ghép tổ chức các chương trình liên quan đến phát triển khởi nghiệp trong thanh niên, tổ chức cuộc thi thanh niên khởi nghiệp, qua đó tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng để hỗ trợ phát triển theo các nội dung của Đề án này.

- Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên; chủ trì tham mưu tổ chức “Chương trình thanh niên khởi nghiệp” tại các địa phương hằng năm.

- Chỉ đạo Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,...trong thực hiện Chương trình kết nối “Sinh viên Khởi nghiệp Sáng tạo vì sự phát triển Thừa Thiên Huế”.

- Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và các nội dung liên quan cho đối tượng là đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

8. Đại học Huế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên.

- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên,....

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai các chương trình, hoạt động thuộc Đề án này nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo nâng cao nhận thức cho sinh viên về tư duy đổi mới sáng tạo, các kỹ thuật, kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy giao lưu kết hợp giữa các trường đại học, các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Tư vấn, hỗ trợ phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

- Thúc đẩy các ý tưởng, đề tài và dự án khoa học tiến đến khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu ươm tạo các sản phẩm KH&CN có tiềm năng để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Phát triển các dịch vụ, hỗ trợ xung quanh doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm các dịch vụ về: luật, tài chính, kế toán, thuế, cơ sở vật chất, tìm kiếm nhân sự,...

9. Cục Thuế tỉnh

- Hướng dẫn, tuyên truyền trong công tác quản lý thuế, hạch toán và kê khai thuế theo hình thức đơn giản nhất đối với những doanh nghiệp mới thành lập; đồng thời giải đáp kịp thời những thắc mắc, khó khăn về thuế ừong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán và dịch vụ kế toán để triển khai các chương trình hỗ trợ công tác kế toán của doanh nghiệp.

- Tổ chức hướng dẫn thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, các thử tục về hóa đơn, chứng từ, chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng để hỗ trợ phát triển theo các nội dung của Đề án này.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức các hoạt động, sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và phát triển tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ và các nội dung trong Đề án 939 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Tổ chức hội thi cấp cơ sở, hội thảo, diễn đàn, các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho đối tượng là doanh nghiệp nữ, lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh.

- Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Thừa Thiên Huế với Khởi nghiệp Sáng tạo”, hướng dẫn các cấp hội tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương.

11. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Đề án này.

- Kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xây dựng Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tham gia hỗ trợ phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Các sở, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị có liên quan

- Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ của Đề án này, các sở, ngành và đơn vị: Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công Thương, Hội Nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế và các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Thực hiện lồng ghép trong các chương trình công tác của đơn vị, qua đó thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh tỉnh góp phần nâng cấp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh lên cấp độ cao hơn.

13. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung Đề án này.

- Hằng năm, xây dựng và ban hành Kế hoạch để thực hiện Đề án này tại địa phương. Giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng, đơn vị liên quan với cơ quan như: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, huyện, thị, đoàn thanh niên, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện về xây dựng, phát triển các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

- Chủ động trong việc cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại,...tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN (để b/c);
- Cục Phát triển TT va DN KH&CN (Bộ KH&CN);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỐ ĐÔ KHỞI NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung triển khai

Cơ quan/đơn vị chủ trì

Cơ quan/đơn vị phối hợp

Thời gian

I

Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

1

Hoàn thiện, nâng cấp, vận hành và duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

2

Xây dựng các chương trình truyền thông về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến và tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

3

Triển khai các hoạt động hỗ trợ, tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người lao động, học sinh, sinh viên, thanh niên

Đại học Huế/Viện Nghiên cứu phát triển

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

II

Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

1

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, TP Huế

 

2021-2025

2

Tổ chức sự kiện Ngày hội cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

3

Hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của tỉnh tham dự TECHFEST Vùng, Quốc gia

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

4

Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh

 

 

 

4.1

Cuộc thi cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

4.2

Cuộc thi cấp cơ sở

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc thi cấp cơ sở

 

2021-2025

5

Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổ chức các sự kiện giao lưu, kết nối các câu lạc bộ khởi nghiệp

Tỉnh Đoàn

Sở Khoa học và Công nghệ; Viện Nghiên cứu phát triển; các cơ quan, tổ chức liên quan

2021-2025

6

Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối nhằm giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, giảng viên, thanh niên, người lao động, doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp,... với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

 

2021-2025

7

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông

Đại học Huế; Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

8

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các sự kiện khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, kết nối, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp

Sở Khoa học và Công nghệ

Viện Nghiên cứu phát triển, và đơn vị liên quan

2021-2025

9

Phát triển cộng đồng cố vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên các doanh nhân thành công

Đại học Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

III

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

1

Nghiên cứu vận hành có hiệu quả Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế

Viện Nghiên cứu phát triển

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2021-2025

2

Nghiên cứu vận hành có hiệu quả Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế

Đại học Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

3

Tiếp tục hình thành các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng; các huyện, thị xã, thành phố Huế

Đại học Huế; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2021-2025

4

Phát triển các dịch vụ, hỗ trợ xung quanh doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm các dịch vụ về: luật, tài chính, kế toán, thuế, cơ sở vật chất, tìm kiếm nhân sự, ...

Đại học Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

5

Hình thành sàn giao dịch công nghệ, giúp doanh nghiệp kết nối cung cầu công nghệ, gắn với các nhiệm vụ KH&CN, phát triển thị trương KH&CN...

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

IV

Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao năng lực đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của doanh nghiệp khởi nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2021-2025

2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2021-2025

3

Tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực huấn luyện viên khởi nghiệp cho đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng, đại học

Đại học Huế; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

4

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

 

2021-2025

5

Tổ chức các khóa tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Cục Thuế tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2021-2025

6

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, TP Huế

2021-2025

7

Các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp.

Viện Nghiên cứu phát triển

Viện Nghiên cứu phát triển

2021-2025

8

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về marketing, quảng bá sản phẩm, sở hữu trí tuệ,... cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

9

Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường phổ thông và trung tâm giáo dục nghê nghiệp - giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

10

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

11

Xây dựng chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở

Đại học Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

12

Nghiên cứu ươm tạo các sản phẩm KH&CN có tiềm năng để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Đại học Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

13

Lựa chọn một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

2021-2025

V

Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp

 

 

 

1

Hình thành mạng lưới, đội ngũ chuyên gia tư vấn, đào tạo và nhà đầu tư về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Viện Nghiên cứu phát triển

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2021

2

Kết nối mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

3

Thúc đẩy sự hợp tác và liên kết giữa ba nhà, gồm: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hỗ trợ theo chuỗi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (từ ý tưởng đến mô hình kinh doanh, thương mại hóa và tăng trưởng).

Viện Nghiên cứu phát triển

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

4

Thành lập các đoàn ra, đoàn vào để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

5

Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công.

Viện Nghiên cứu phát triển

 

2021-2025

VI

Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

 

 

1

Xây dựng các chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ vào doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, nông nghiệp hoặc hỗ trợ cho các khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện công nghệ, sản xuất sản phẩm mẫu, thử nghiệm sản phẩm; ưu tiên cho các đối tượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Đề án này.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

2021-2025

2

Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng

Đại học Huế; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

3

Hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN đã được nghiệm thu để phát triển thành các sản phẩm khởi nghiệp (đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh).

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

4

Nghiên cứu đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cấp tỉnh,..với các sản phẩm có khả năng thương mại hóa để góp phần hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

5

Rà soát các thủ tục về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành lập doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

6

Hỗ trợ dưới dạng nhiệm vụ KH&CN (cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở) để phát triển một số ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp vùng hoặc quốc gia thành các sản phẩm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nhiệp sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

7

Hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ về thành doanh nghiệp khởi nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

8

Hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ về đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

9

Hỗ trợ chữ ký số công cộng, hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới, hỗ trợ chi phí thuê kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Hỗ trợ chi phí vay vốn ban đầu đối với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành liên quan

2021-2025

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án cố đô Khởi nghiệp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


78

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34